Transportation

Walk, Bike, and Roll to School

Graphic of kid on a bike

Safe Routes to School

Safe Routes to School is a national movement to make it easier and safer for students to walk and bike to school. We work with the Seattle Department of Transportation to improve safety around schools and to support students to walk and bike. 

*Spotlight* Bike to School Month is coming in May!

Wednesday, May 3, 2023 is Bike & Roll to School Day which is a great day to kick off Bike to School Month. Want to be involved but need support? Contact Sara Colling, your SPS Safe Routes to School Coordinator (skcolling@seattleschools.org or 206-532-4453).

Participate on your own!

Participate with your school!

 • Register your school for Bike and Roll to School Day on the National website.
 • Get packages of free incentives to hand out to students who bike and walk (provided by the Seattle Department of Transportation). (Free reflectors, free bike lights, free stickers, and more!)
 • Get flyer, calendar, and “letter to families” templates from Sara (skcolling@seattleschools.org)
 • Submit your participated to Cascade Bicycle Club for a chance to win…
  • The most biking minutes in the month of May
  • Most participants on your school’s bike to school day
  • Largest percentage of your school’s student population who participate on your school’s bike to school day
 • Organize a bike bus or walk group to school (where there are leaders who create a route with stops along the way) – Sara can support you with routes and materials (skcolling@seattleschools.org).

Middle School students at Pathfinder K-8 in West Seattle organized a campaign for Bike to School Day in May.
Middle School students at Pathfinder K-8 in West Seattle organized a campaign for Bike to School Day in May 2022 as part of their school community service hours.
Teacher at Concord Elementary handing out giveaways for walk and bike month
Every year, Ms. Kate at Concord Elementary in South Park hands out giveaways and tracking calendars for Walk and Bike Month in May.

Translation into Spanish, Simplified Chinese, Vietnamese, Somali, and Amharic

WHY Walking and biking to school is a fun way to get exercise, reduce congestion and pollution around schools, and create community. Studies say students who walk and bike to school arrive more alert and ready to learn!

WHAT The district’s Safe Routes to School Coordinator (Sara Colling) can support you in any of these ideas and more (skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453).

Bailey Gatzert students walk in groups to school and parents switch off who leads (Walking School Bus).
 • Lead a walk to school group or bike train. Students can meet and walk or bike in together.
 • Help with Walk to School Day on October 12.
 • Apply for a Seattle Department of Transportation grant for up to $1,000 to pay for things like street murals, warm winter clothes, and event supplies.
 • Share success stories and we’ll broadcast them in school and district newsletters.

[Spanish]

PORQUE Caminar y andar en bicicleta a la escuela es una forma divertida de hacer ejercicio, reducir la congestión y la contaminación alrededor de las escuelas y crear una comunidad. Los estudios dicen que los estudiantes que caminan o van en bicicleta a la escuela llegan más alertas y listos para aprender.

QUE La Coordinadora de Rutas Seguras a la Escuela del distrito (Sara Colling) puede apoyarle con cualquiera de estas ideas y más (skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453).

Bailey Gatzert Elementary - los estudiantes caminan en grupos a la escuela y los padres cambian en quién dirige (autobús escolar a pie).
Bailey Gatzert Elementary – los estudiantes caminan en grupos a la escuela y los padres cambian en quién dirige (autobús escolar a pie).
 • Dirija una caminata del grupo escolar o un tren en bicicleta. Los estudiantes pueden reunirse y caminar o andar en bicicleta juntos.
 • Ayuda en el Día de Caminar a la Escuela el 12 de octubre.
 • Solicite una subvención del Departamento de Transporte de Seattle de hasta $1,000 para pagar cosas como murales callejeros, ropa abrigada de invierno y suministros para eventos.
 • Comparta historias de éxito y las difundiremos en los boletines escolares y del distrito.

[Simplified Chinese]

为什么 步行和骑单车上学是一种有趣的锻炼方式,可以减少学校周围的拥塞和污染,同时可以建立社区。研究告诉我们,步行和骑单车上学的学生更加警觉同时准备好学习!

做什么 无论你有任何的想法和其它方面的作为,校区的上学安全路线协调员(Sara Colling),她都可以支持你(skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453)。

Bailey Gatzert学校学生成群结队地步行上学,家长轮流带队(步行校车)。
Bailey Gatzert学校学生成群结队地步行上学,家长轮流带队(步行校车)。
 • 带领一组学生步行到学校或单车列队。学生可以集合起来,一起步行或骑单车到学校。
 • 10月12日是帮助步行上学日。
 • 你可以来申请西雅图交通部补助金,最高可达$1,000美元,来支付街头壁画,冬天穿的温暖衣服和活动用品等费用。
 • 来与我们分享成功的故事,我们会在学校和校区新闻通讯中播出来。

[Vietnamese]

TẠI SAO Đi bộ và đi xe đạp đến trường là một hình thức thú vị để tập thể dục, giảm ùng tắc và ô nhiễm xung quanh trường học, đồng thời thiết lập cộng đồng. Các nghiên cứu cho biết những học sinh đi bộ và đạp xe đến trường sẽ tỉnh táo hơn và sẵn sàng học tập!

ĐIỀU GÌ  Điều phối viên Các Tuyến đường An toàn đến Trường của học khu (Sara Colling) có thể hỗ trợ quý vị cho bất kỳ ý tưởng nào trong số này và hơn thế nữa (skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453).

Học sinh Bailey Gatzert đi bộ theo nhóm đến trường và phụ huynh luân phiên dẫn đầu (Walking School Bus).
 • Dẫn đầu một nhóm đi bộ đến trường học hoặc đoàn xe đạp. Học sinh có thể gặp và đi bộ hoặc đạp xe cùng nhau.
 • Hãy giúp đỡ với Ngày đi bộ đến trường vào ngày 12 tháng 10.
 • Nộp đơn xin trợ cấp của Seattle Department of Transportation lên đến $1,000 để thanh toán cho những vật như bức tranh tường đường phố, quần áo ấm mùa đông và đồ dùng cho sự kiện.
 • Chia sẻ những câu chuyện thành công và chúng tôi sẽ đăng chúng lên các bản tin của trường và học khu.

[Somali]

Waayo U lugaynta iyo baaskiil ku imaanshaha dugsiga waa hab madadaalo leh oo lagu sameeyo jimicsi, lagu dhimo saxmadda iyo wasakhowga agagaarka dugsiyada, loona abuuro bulsho. Daraasaduhu waxay yiraahdeen ardayda u socota iyo baaskiilka ku taga dugsiga waxay la yimaadaan feejignaan dheeraad ah iyo diyaar u ahaan inay wax bartaan!

Maxay Maareeyaha Badbaadada Wadooyinka loomaro Dugsiyada (Sara Colling) ayaa idinka caawinkarta fikradahan iyo ka badanba (skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453).

Ardayda Dusiga Bailey Gatzert oo koox koox u lugaynaya dugsigooda, waalidkuna hogaanka maamulayaanwalk (Walking School Bus).
 • Hoggaami baaskiil ku imaanshaha dugsiga ama isku taxa baaskiilada. Ardaydu we kulmikaraan iyaga oo u lugaynaya ama baaskiil ku tegaya dugsiga.
 • Ka Qaybqaado Maalinka Baaskiil ku Tagga Dugsiga ee October 12.
 • Dalbo maalgelinta Waaxda Isgaarsiinta Seattle ee gaareysa ilaa $1,000 oo u adeegso bixinta kharashyada farshaxanka waddooyinka, dharka xilli qaboobaha, iyo kharashaadka kulamada.
 • Nala wadaag guushaada si aanu ugu soo bandhigno warsidaha dugsiga iyo kan degmadaba.

[Amharic] 

ለምን ወደ ትምህርት ቤት በእግር እና ብስክሌት መሄድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ፣በትምህርት ቤቶች አካባቢ ያለውን መጨናነቅ እና ብክለት ለመቀነስ እንዲሁም ማህበረሰብ ለመፍጠር አስደሳች መንገድ ነው።ወደ ትምህርት ቤት በእግር እና በብስክሌት የሚጓዙ ተማሪዎች የበለጠ ንቁ እና ለመማር ዝግጁ እንደሚሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ!

ምንድን የዲስትሪክቱ አሰተማማኝ የትምህርት ቤት መንገዶች አስተባባሪ (Sara Colling) (skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453) በእነዚህ ሃሳቦች እና ሌሎችም ሊትረዳዎ ትችላለች ።

የቤይሊ ጋትዘርት ተማሪዎች በቡድን ሆነው ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ፣ ወላጆች እየተቀያየሩ ቡድኑን ይመራሉ። (Walking School Bus).
 • ወደ ትምህርት ቤት ብእግር ወይም በብስክሌት የሚሄዱ ቡድን ይምሩ። ተማሪዎች ተገናኝተው አብረው በእግር ወይም ብስክሌት መሄድ ይችላሉ።
 • በየትምህርት ቤት የእግር ጉዞ ቀን -ጥቅምት 12 ያግዙ።
 • እንደ የመንገድ ላይ የግድግዳ ሥዕሎች፣ሞቃታማ የክረምት ልብሶች እና የዝግጅት አቅርቦቶች ለመግዛት የሚያስችል እስከ $1,000 የሚያክል ገንዘብ ለማግኘት ለሲያትል የትራንስፖርት ድጎማ ዲፓርትመንት ያመልክቱ።
 • የስኬት ታሪኮች ያጋሩን እና በትምህርት ቤት እና በዲስትሪክት ጋዜጣዎች ላይ እናስተላልፋቸዋለን።

How many students are walking, biking, and rolling to school?

Pie chart showing 33% of students walk or bike to school

About 1/3 of Seattle Public School students walk or bike to school most days! This data is based on two sources:

Why walk, bike, and roll (i.e. wheelchair, scooter, skateboard, etc.)?

1st grader and 3rd grader walking and biking to school
A 3rd grader and a 1st grader walk and bike on a new sidewalk to get to school.

“In addition to the physical exercise and fresh air, walking to school helps kids develop independence and take responsibility for getting themselves to and from school on time.”— Laura Gamino, Injury Prevention Coordinator, Oklahoma City Metro 

For our earth! Transportation is Seattle’s largest source of climate emissions. When we drive less, emissions go down in a big way.

For your health! Students who walk and bike get exercise built into their daily routine. Studies even show that students arrive at school more attentive and ready to learn (and happier too).

For your school! School pick-up and drop-off can be hectic with lots of idling cars in the same space. Walking, biking, and rolling reduces that congestion around schools and makes the air cleaner to breathe.

For fun! Walking, biking, and rolling on your own or with friends can connect neighbors to each other, and it’s just a fun way to be outside and part of the neighborhood.

Resources for students and families

The Seattle Department of Transportation funds Seattle Public Schools and Cascade Bicycle Club to run a walking and biking safety program for all 3rd, 4th, and 5th graders, including students with disabilities, called Let’s Go. We’re expanding the program to all middle schools and piloted in a few kindergarten classes. Want to get involved? Cascade Bicycle Club could use more volunteers to help in the classroom or to deliver bikes to schools.

A Physical Education class at Louisa Boren STEM K-8 practice biking through the Let’s Go program.

Resources to support more students at your school

A Walking School Bus is a group of students walking to school with one or more adults, picking up students along the way. Visit this toolkit for tips on getting started (page 7) and get guidance from the Seattle Public Schools Safe Routes to School Program Coordinator: Sara Colling; skcolling@seattleschools.org; 206-532-4453.

Bailey Gatzert Elementary has 3 Walking School Bus routes to help students get to school on time and get exercise before school. It also helps parents share the load of getting their kids to school each day.

A Bike Train is a group of students biking to school with one or more adults, picking up students along the way. Cascade Bicycle Club is happy to support Bike Trains with leader training, route planning, and more.

You can work with your school principal to close a residential block outside your school to through traffic. This creates a welcoming environment for arriving to school by walking, biking, or rolling (school buses, district transportation, and people accessing their homes can still drive on the street).

Kids biking into school on School Street at Genesee Hill Elementary

 Vision Zero yard signs that encourage safe driving are available for pick-up.

Transportation is one of the six environmental categories to get your school EarthGen Certified

The School Traffic Safety Committee is a board that includes representatives of Seattle Public Schools, Seattle Department of Transportation, Seattle Police Department, King County Metro, and 5 volunteer positions filled by interested members of the public including parents, grandparents, and neighbors. The Committee can offer guidance on reducing barriers to walking and biking to school.

Seattle Public Schools is hiring school crossing guards.

Get fun, free incentives like stickers, bike lights, and reflectors to hand out at events like Walk to School Day in October and during Bike to School Month in May.

Seattle Public Schools Self Help program allows volunteers to implement their creative ideas that improve the school building or grounds (like a painted bike path guiding students through the parking lot or a walk-to-school-themed mural).

Submit a request to get a bike rack installed at your school.

Download a guide to starting a Safe Routes to School campaign at your school and get guidance from the Seattle Public Schools Safe Routes to School Program Coordinator: Sara Colling; skcolling@seattleschools.org; 206-532-4453.

Middle School students at Pathfinder K-8 in West Seattle organized a campaign for Bike to School Day in May.
Middle School students at Pathfinder K-8 in West Seattle organized a campaign for Bike to School Day in May.

You know your school community best! But here are ideas to spread the word about your walking or biking activity. Contact your Seattle Public Schools Safe Routes to School Program Coordinator (Sara Colling) for resources and support: skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453

 • Contact Sara for flyer templates including Walk to School Day (October), Ruby Bridges Walk to School Day (November), Love Your Route Valentines Walk/Bike/Bus to School Day (February), Earth Day (April), and Bike to School Month (May).
 • School leadership could put info in the school newsletter. They can also send text messages to families that are automatically translated into different languages through “Talking Points.”
 • Teachers can share with their classes. Physical Education teachers can be great people to ask!
 • Schools or the district can email flyers to families through “Peachjar.”
 • Does your school have a reader board out front? Your school admin can put a message about your activity up there.
 • School leadership can share in the morning announcements.
 • Teachers and students can share at a school assembly (contact Sara for skit ideas).
 • Students can make posters in a class or afterschool program and post around the school. If your school has a Green Team, they might want to be involved too.  
 • If there’s a student newspaper, it could include info and/or spotlights of students who walk and bike to school.
 • School PTAs often have a Facebook page, webpage, and email lists to get the word out.
 • Write a message in sidewalk chalk outside the school or along a walking/biking route.
 • The Seattle Public Schools and Seattle Department of Transportation communications teams are happy to spotlight events and students in social media. Local media and neighborhood blogs are often willing to spotlight events too.
 • And probably most effective is word of mouth!