Main navigation

Resources

Health Services

Kalkaaliyeyaasha Dugsiga Seattle waxay halkan u joogaan inay taageeraan ardayda iyo qoysaska inta lagu jiro waxbarashada fog waxayna ka shaqeynayaan sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen soo noqosho nabadgelyo leh oo ku jirta waxbarashada fasalka.

Macluumaad Caafimaad oo Muhiim ah Sanad Dugsiyeedka Cusub

Talaalada Ilaa Hada?

Haddii aad ka heshay warqad Adeegyada Caafimaadka oo ku saabsan tallaalada ilmahaagu ugu baahan yahay dugsiga, fadlan hubi in ilmahaagu helo tallaallada (yada) ku qoran warqadda. U dir diiwaanka talaalka kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka ama bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga diiwaanka fakiska ugu dir kalkaalisada. Immunization requirements.

Baro Sida loo Xaddido Faafitaanka Covid-19 iyo Ku Dhaqanka Tallaabooyinkan:

 • Ka fogow xiriir dhow oo lala yeesho dadka kale
 • Ku daboolo sankaaga iyo afkaaga maaskaro marka aad dadka kale la joogto
 • Si joogto ah u dhaq gacmahaaga
 • Gacmaha ka fogee wejigaaga
 • Ka fogow 6 fuudh dadka kale
 • Dabool hindhisada iyo qufaca
 • Isticmaal Barnaamijka Caafimaadka Bulshada ee SCAN haddii aad ka walwasho ilmahaagu wuxuu yeelan karaa astaamo
 • Free COVID testing

Cusbooneysiinta Caafimaadka

Fadlan u sheeg kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga arrin kasta oo caafimaad oo ilmahaagu qabo oo saamayn ku yeelan kara nabadgelyada iyo waxbarashada. 

Dhameystir Cusboonaysiinta Caafimaadka Ardayda ee Sannadlaha ah foomka midkood:

 • Booqo the Source khadka tooska ah ama
 • Buuxi nuqul warqad ah oo lagu soo daray baakadka iskuulka gadaashiisa

Waxa kale oo aad toos ula xiriiri kartaa kalkaalisada telefoonka ama emaylka.

U Diiwaangeli Ardaygaaga Xarun Caafimaad oo Dugsiyeed!

Ilmahaagu wuxuu aadi karaa Xarun Caafimaad oo Dugsi Kasta oo Salka ku haysa oo ku taal degmada dhexdeeda. Waa bilaash! 

Soo hel Xarun Caafimaad oo Dugsi Ku-saleysan oo kuugu dhow adoo isticmaalaya xiriiriyehan ama tan khariidad is-dhexgal ah si aad uhesho midka kuugu dhaw.

Foomka Daawada

Isu diyaari hada ku noqoshada iskuulka / weeydii dhakhtarkaaga inuu dhameystiro Oggolaanshaha Daawooyinka Lagu Qaado Iskuulka.

 • Dawooyin kastaa waxay u baahan yihiin qaab u gaar ah
 • Bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga waa inuu saxeexaa
 • Waa inaad saxiixdo foomka

 Tan waxaa looga baahan yahay DHAMMAAN daawooyinka.

Daawada

Markaan iskuulka ku soo noqono dhammaan daawooyinka waa inay ku jiraan weelkooda asalka ah oo ay ku qoran tahay farmasiga. Daawooyinka deg-degga ah waa inay ku jiraan dhismaha maalinta dugsiga ugu horreysa ama kahor.

* Hubi taariikhda dhicitaanka daawada! Isku day inaad hesho daawooyin socon doona sanadka oo dhan.

Kheyraadka kuxiran maqaalka:

Shuruudaha tallaalka

Barnaamijka Baadhitaanka Caafimaadka Dadweynaha ee COVID-19

Cusboonaysiinta Caafimaadka Ardayda ee Sannadlaha ah

Liiska Xarumaha Caafimaadka ee Dugsiga King County ee ku saleysan waxay furanyihiin inta lagu gudajiro barashada fog

Khariidadda is-dhexgalka ee Xarumaha Caafimaadka ee Dugsiga King County

Foomka Oggolaanshaha Daawada