Seattle Public Schools

Title I

Parent Involvement Policy

Seattle Public Schools – School Board’s Parent Policy

It is the policy of the Seattle School Board to encourage and support family involvement in education, at home, in our schools and communities, and in school governance. The Board recognizes the diversity of family structures, circumstances, and cultural backgrounds and respects families as important decision-makers for their children’s education. The Board is committed to the creating and implementation of culturally inclusive and effective school-family partnerships throughout the School District and in each school, and believes these partnerships to be critical to the success of every student.

SPANISH

Escuelas Públicas de Seattle—Política de los Padres de la Mesa Directiva Escolar

Es la política de la Mesa Directiva Escolar el animar y apoyar la participación de familias en la educación, en casa, en nuestras escuelas y comunidades, y en el gobierno de las escuelas. La Mesa reconoce la diversidad de las estructuras familiares, circunstancias, y trasfondos culturales y respeta a las familias como participantes que toman decisiones para la educación de sus niños. La Mesa está comprometida a crear e implementar asociaciones efectivas entra las escuelas y las familias que sean culturalmente inclusivas a través del Distrito Escolar y en cada escuela, y cree que estas asociaciones son críticas para el éxito de cada estudiante.

CHINESE

西雅圖公立學校校董會對家庭的政策

西雅圖校董會的政策是要鼓勵並支持家庭在家庭、學校和社區中,並在學校的管理上參與子女的教育。校董會知道我們的家庭是有多元化的架構、環境和文化背景,所以我們尊重家庭作為子女教育重要的決策者。校董會承諾在校區中每一所學校創立並實行一個包容文化、和有效率的家庭與夥伴關係,並且相信此夥伴關係是使每一位學生成功的重要關鍵。

SOMALI

Dugsiyadda Daweynaha ee Seattle-Siyaasada waalidka ee guddiga Dugsiyadda

Waa siyaasadda guddiga dugsiyadda in la dhiirigeliyo iyo in taageero ku xirnaanyta waxbarashada dugsiyada, guriga, dugsiyada gudahooda iyo bulashooyinkena, iyo maamulka bulshooyiinkeena.Gudddigii dugsiyada dugsiyadda waxey aqoonsan yi ihiin kala duwanaashashaha qoysaska in ay uu muhiim u yahay go’aan sameynta caruurtada marka ay timaada waxbarashada caruuutooda. Guddigu dugsiyaddsda abuurida iyo hergelinta dhaqan ku jiradda iyo wax ku;’oolidda iskaashatada qoyska- dugsiyaddaoo loo marayoo gobolka dugsiyadda iyo iyadoo dugsi kast oo aaminsanyahay shirkadani in ay tahay heer xun oo naqdasinta(faalada iyo ifikrada kia bixinta) guul gaarida arday kastio

TAGALOG

Pampublikong Paaralan ng Seattle- Ang Patakaran sa Magulang ng Lupon ng Paaralan

Ang patakaran ng Lupon ng Paaralan ng Seattle ay hikayatin at suportahan ang pagkaka-sangkot ng pamilya sa edukasyon, sa bahay, sa ating paaralan at mga pamayanan, at sa pamamalakad ng paaralan. Ang Lupon ay kumikilala ng pagkakaiba-iba ng estraktura ng pamilya, bagay-bagay at ang mga pinagmulang kultura at iginagalang ang mga pamilya bilang mahalagang taga-gawa ng desisyon para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang Lupon ay naka-pangako sa pagbuo at pagsasakatuparan ng kumpletong pangkultura at mabisang pagsasamahan ng paaralan at pamilya sa buong Distrito ng Paaralan at sa bawa’t paaralan, at naniniwala na ang pagsasamahang ito ay kritikal sa ikapagtatagumpay ng bawa’t mag-aaral.

AMHARIC

የሲያትል Aብያተ ትምህርት – የትምህርት ቤቶች ቦርድ ወላጆችን የሚመለከት ፓሊሲ

የሲያትል ትምህርት ቤቶች ቦርድ ቤተሰቦች ትምህርትን በሚመለከት በቤት፣ በትምህርት ቤቶቻችን፣ በኮሚኒቲና በትምህርት Aስተዳደር Eንዲሳተፉ ያበረታታል ፣ይደግፋል። ቦርዱ የቤተሰብ Aወቃቀር፣ ሁኔታዎችና የባህል መሰረት የተለያየ መሆኑን በማስተዋል ቤተሰቦች በልጆቻቸው ትምህርት ላይ ጠቃሚ ውሳኔ ሰጪዎች መሆናቸውን ያከብራል። ቦርዱ ባህልን የሚያቅፉና ውጤታማ የሆኑ የትምህርት ቤቶችና- ቤተሰብ ሽርክነትን በመላው ዲስትሪክትና በEያንዳንዱ ት/ቤት Eንዲመሰረትና በተግባር ላይ Eንዲውል ለማድረግ ይተጋል። ቦርዱ Eነኚህ ዝምድና ለEያንዳንዱ ተማሪ የትምህርት መሳካት ወሳን መሆኑን ያምናል።

OROMO

Maneen Barmoota Siyaatil Sabaa – Seera Boordii Maneen Barmootaa Warraf

Tooftan Boordii Maneen Barmoota Siyaatil haala warri baratootaa barmoota ijoolee isaanii iraa qooda fudhatuu itti dandayan manatti, hawaasa keessatiif bulchaa maneen baruumsaa keessati jajabeesu dhaaf gargaaru ti amana. Warra maat’i tif baratoota isaani ka bakka bakkaaf adaa adda addaa qaban tayu hubatuu dhan warri baratootaa murtii barmoota ijoolee isaanii laalchisee murtaayu irratti qoodni isaan qaban cimaa tayuu beekka. Boordin haala wal-qixa tayeen, haala kabajaa adaa addaa tif qabuun gita warra baratoota waliin umnii cimsuu dhan bulchaa Maneen Barmootaa tif Maneen Barmootaa adda addaa keessati, fi gita ummatuu dhaf cimsuun birxa bayiinsa baratootaa tif haalan barbaachisaa akka tayeti laalan.

TIGRIGNA

ናይ ሲያትል ኣብያተ ትምህርቲ- ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርድ ንወለዲ ዝምልከት ፓሊሲ

ናይ ሲያትል ቤት ትምህርቲ ቦርድ ቤተሰብ ኣብ ትምህርቲ ብዝምልከት ኣብ ገዛ፣ ኣብ ቤት ትምህርትናን ኣብ ኮሚኒቲን ኣብ ኣመራርሓ ቢት ትምህርቲ ምEንቲ ኪሳተፉ ምትብባEን፣ ምሕጋዝን ከምዝግብO ኣብቲ መምርሒU ተሓንጺጹ ኣሎ። Eቲ ቦርድ ናይ ቤተሰብ ኣቃውማ ዝተፈላለየ ምዃኑ፣ ኩነታትን ባህልን ብምርዳE ቤተሰብ ኣብ ናይ ደቆም ናይ ትምህርቲ ውሳኔ ኣገደስቲ ምዃኖም የኽብር። Eቲ ቦርዲ ንባህሊ ዘካትትን ኪዓዩ ዚኽEል ናይ ቤተሰብን ቤት ትምህርትን ዝምድና ኣብ ሙሉE ዲስትሪክትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርትን ምEንቲ ኪምስረትን ተግባራዊ ኪኸውንን ኪጽEር Eዩ። Eቲ ቦርድ Eዚ ዝምስረት ዝምድና ንነፍሲ ወከፍ ተመሃራይ ምEዋት ኣገዳሲ ምዃኑ ይኣምን።


​Due to conversion to the web, some languages could not be displayed correctly. You may download this file as a PDF.

Additionally, you may view the School Board's Title I Family Involvement policy and Superintendent Procedure.