Skip To ContentSkip To Content
  Take our Website Redesign Survey before December 7
  Posted on 11/24/2020

  Take our Website Redesign Survey before December 7

  Seattle Public Schools is kicking off a website redesign project for our public facing district website and school websites. The new sites will launch Summer 2021 and family and student feedback will be prioritized as we make improvements.

  Engagement for this project is focused on reducing barriers to participation and gathering feedback from our diverse Seattle Public Schools community. The discovery phase of engagement includes a translated survey, individual interviews, and a review of website data.

  You are invited to complete the survey. The survey includes eighteen (18) questions that will help us understand who you are, how you use the current district and school websites, your priorities, content needs, and opportunities for improvement. It should take about fifteen (15) minutes to complete.

  Please use the link below to provide your feedback before December 7, 2020.

  Information gathered during the discovery phase of engagement and related recommendations will be shared with the SPS community in January 2021.

  Thank you for sharing your ideas on how we can improve our websites! Your feedback is essential to the success of this project.

  Website Survey

   

  Thank you!
  Seattle Public Schools Web Services Team

  If you have questions, please send them to the webmasters.


  አማርኛ

  (Amharic Survey)

  ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የዲስትሪክቱ ድርገፅ እና የት/ቤቶች ድር ገፆች የዳግም ዲዛይን ፕሮጀክት ይጀምራል።አዲሶቹ ጣቢያዎች በ2021 በጋ ይጀምራሉ፣እና ማሻሻያዎች ስናደርግ የቤተሰብ እና የተማሪ ግብረመልስ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል፡፡

  የዚህ ፕሮጀክት ተሳትፎ ዓላማ እንቅፋቶችን ለመቀነስ እና ከተለያዩ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ አስተያየቶችን ለመሰብሰብ ያተኮረ ነው፡፡የዚሁ የመጀመርያ ምዕራፍ ተሳትፎ የተተረጎሙ የዳሰሳ ጥናቶች፣ግለሰባዊ ቃለመጠይቆች እና የድርገፅ መረጃ መገምገምን ያካትታል።

  የዳሰሳ ጥናቱን እንዲያጠናቅቁ ተጋብዘዋል፡፡ይህ የዳሰሳ ጥናት እርስዎ ማን እንደሆኑ፣አሁን ያለውን የዲስትሪክቱ እና የት/ ቤት ድር ገፆች እንዴት እንደሚጠቀሙ፣ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች፣የይዘት ፍላጎቶችን እና የመሻሻል ዕድሎችን ለመረዳት የሚያስችሉንን አስራ ስምንት (18) ጥያቄዎችን አካቷል ፡፡ይህንን ለማጠናቀቅ አስራ አምስት (15) ደቂቃ ያህል ሊወስድ ይችላል።

  በተሳትፎ ወቅት የተሰበሰቡ መረጃዎች እና ተዛማጅ ምክሮች በጥር 2021 ለ ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ ይጋራሉ።

  ድርገፃችንን እንዴት ማሻሻል እንደምንችል ሀሳቦችዎን ስላካፈሉን እናመሰግናለን! ለዚህ ፕሮጀክት ስኬት የእርስዎ አስተያየት አስፈላጊ ነው፡፡

  የድር ገፁ የዳሰሳ ጥናት በ አማርኛ

   

  እናመሰግናለን!
  Seattle Public Schools Web Services Team

  ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ጥያቄዎን ወደ ይላኩ።


  中文

  (Chinese Survey)

  西雅图公立学校正在开始为对外的校区网站和学校网站进行重新设计项目。新网站将在2021年夏季启动,将优先考虑家庭和学生的反馈以进行改进。

  该项目的重点是减少家庭在参与时遇到的障碍,并从我们多元化的西雅图公立学校社区收集反馈。参与的发现阶段包括翻译调查,个人访问和对网站数据的审查。

  我们邀请您完成调查。该调查包括18个问题,这些问题将帮助我们了解您是谁,您如何使目前的校区和学校网站,您的优先事项,内容需求以及改进的机会。 完成大约需要15分钟。

  在调查阶段收集的信息和相关建议将在2021年1月与SPS社区分享。

  感谢您分享您对我们如何改善网站的想法!您的反馈对于该项目的成功至关重要。

  以 [中文] 填写网站调查

   

  谢谢!
  Seattle Public Schools Web Services Team

  如有疑问,请发送至


  Af-Soomaali

  (Somali Survey)

  Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay bilaabayaan dib-u-habeyn websaydh loogu talagalay websaydhkeenna dadweynaha iyo websaydhka dugsiga. Bogaggan cusub waxay bilaabi doonaan Xagaaga 2021 oo qoysaska iyo ra'yi-celinta ardayga ayaa mudnaan la siin doonaa markaan sameyno horumarin.

  Kaqeybgalka mashruucan wuxuu diirada saarayaa yareynta caqabadaha kaqeybgalka iyo uruurinta ra'yi uruurinteena kaladuwan ee Dugsiyada Dadweynaha Seattle. Wejiga daahfurka ee hawlgelinta waxaa ka mid ah sahan la turjumay, wareysiyo shaqsiyeed, iyo dib u eegis lagu sameeyo xogta websaydhka.

  Waxaa lagugu casuumay inaad buuxiso sahanka. Xog uruurinta waxaa kujira sideed iyo toban (18) su'aalood oo naga caawin doonta inaan fahanno cidda aad tahay, sida aad u isticmaasho degellada hadda jira iyo websaydhka dugsiga, mudnaantaada, waxyaabaha aad u baahan tahay, iyo fursadaha horumarinta. Waa inay qaadataa ilaa shan iyo toban (15) daqiiqo in la dhammaystiro.

  Macluumaadka la ururiyey inta lagu gudajiray wejiga daahfurka ee hawlgelinta iyo talooyinka la xiriira waxaa lala wadaagi doonaa bulshada ku nool SPS January 2021.

  Waad ku mahadsantahay sida aad noola wadaagtay fikradaada , iyo sida aan u hagaajin laheyn shabakadeena( websites!) Fikradaada iyo talo soo jeedintaada waxay qeyb weyn ka qaadaneysaa barnaamijkaan.

  Shabakada xog ururinta Af-Soomaali

   

  Mahadsanid!
  Seattle Public Schools Web Services Team

  Hadii aad qabtid wax su`aal ah , fadlan u soo dir


  Español

  (Spanish Survey)

  Las Escuelas Públicas de Seattle están iniciando un proyecto de rediseño del sitio web para nuestro sitio web público y los sitios web escolares del distrito. Los nuevos sitios se lanzarán en el verano de 2021 y se dará prioridad a los comentarios de las familias y los estudiantes a medida que hagamos mejoras.

  La participación en este proyecto se centra en reducir las barreras a la participación y recopilar comentarios de nuestra diversa comunidad de las Escuelas Públicas de Seattle. La fase de descubrimiento de participación incluye una encuesta traducida, entrevistas individuales y una revisión de los datos del sitio web.

  Está invitado a completar la encuesta. La encuesta incluye dieciocho (18) preguntas que nos ayudarán a comprender quién es usted, cómo utiliza los sitios web actuales del distrito y las escuelas, sus prioridades, necesidades de contenido y oportunidades de mejora. Debería tomar unos quince (15) minutos en completarse.

  La información recopilada durante la fase de descubrimiento de participación y las recomendaciones relacionadas se compartirán con la comunidad de SPS en enero de 2021.

  ¡Gracias por compartir sus ideas sobre cómo podemos mejorar nuestros sitios web! Sus comentarios son esenciales para el éxito de este proyecto.

  Encuesta del sitio web en Español

   

  ¡Gracias!
  Seattle Public Schools Web Services Team

  Si tiene preguntas, envíelas


  Tiếng Việt

  (Vietnamese Survey)

  Trường Công Lập Seattle đang khởi động dự án thiết kế lại trang web của khu học chánh và các trang web trường học. Các trang web mới sẽ ra mắt vào Mùa hè năm 2021 và phản hồi của gia đình và học sinh sẽ được ưu tiên khi chúng tôi đưa ra sự đổi mới.

  Sự tham gia cho dự án này tập trung vào việc giảm bớt các rào cản đối với việc kết nối và thu thập phản hồi từ cộng đồng Trường Công Lập Seattle đa dạng của chúng tôi. Giai đoạn khám phá cho sự tương tác bao gồm một cuộc khảo sát đã được dịch, các cuộc phỏng vấn cá nhân và xem xét dữ liệu trang web.

  Qúy vị được mời hoàn thành cuộc khảo sát. Cuộc khảo sát bao gồm mười tám (18) câu hỏi sẽ giúp chúng tôi hiểu quý vị là ai, cách quý vị sử dụng các trang web hiện tại của học khu và trường học, các ưu tiên của quý vị, nhu cầu nội dung và cơ hội để cải thiện. Sẽ mất khoảng mười lăm (15) phút để hoàn thành.

  Thông tin thu thập được trong giai đoạn khám phá sự tương tác và các khuyến nghị liên quan sẽ được chia sẻ với cộng đồng SPS vào tháng 1, 2021.

  Cảm ơn quý vị đã chia sẻ ý tưởng về cách chúng tôi có thể làm để cải thiện trang web của mình! Phản hồi của quý vị là quan trọng cho sự thành công của dự án này.

  Khảo sát Trang web bằng Tiếng Việt

   

  Xin Cảm Ơn!
  Seattle Public Schools Web Services Team

  Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gửi chúng đến

   


  Website Redesign Project Launched Summer 2020

  Posted on 10/22/2020

  The Web Services Team in the Office of Public Affairs has launched a project to migrate the current SPS webpages to a new content management system (CMS). The SPS web pages are the primary communication tool for staff and families and acts as the digital hub for district and school educational resources and information. During the 2019 calendar year, the school websites received an average of 58,000 pageviews each and the district website received more than 20 million pageviews.

  Providing consistent and predictable updates has been a challenge with the current website provider and the team is excited that the new system will provide ease of use for the 500 editors who maintain the individual school sites, the internal staff site, and the public district site.

  Along with the new design of the website, Seattle Public Schools is excited to refresh our design fonts and color palette. Audiences will see updated colors that are inspired by the Pacific Northwest. The colors and fonts are not only aesthetically-pleasing but were chosen for accessibility and readability.

  MySPS, the internal site for staff, will be the first to undergo a redesign. This site has not had a redesign since its creation in 2010. The goal of the MySPS website redesign is to create a website that empowers and equips staff with the tools necessary to accomplish their day-to-day tasks with ease. This will also give staff web editors the time to learn and practice providing updates in the new system before the rollout of the public district and school websites in Summer 2021.

  SPS website redesign project is directly aligned with two Seattle Excellence priorities—providing consistent and predictable operations and ensuring authentic family and community engagement—unapologetically centered on students of color and historically underserved communities. We are committed to creating a website experience that is accessible for people with disabilities, provides language translation capabilities, and uses a mobile-first design approach.

  Throughout the phases of the project, there will be opportunities to share your voice and priorities. The final design of the website will be based on user feedback with information gathered through surveys, usability testing, and website analytics. We will prioritize engagement with community members, staff, and students and families furthest from educational justice.