Seattle Public Schools

Taariikhaha muhiimka ah ee 2023-24

Summary: Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2023-24.

Taariikhaha muhiimka ah ee 2023-24 

Sebtembar 6 maalinta koowaad ee dugsiga ee ardayda fasalka 1-aad – 12aad 

Sebtembar 6-deeda hal saac oo horay u siideyn ah ma jirto. Horay u siideyntu waxay dhici doontaa Arbacada kasta marka laga reebo usbuuca ugu horreeya ee dugsiga. 

Sebtembar 11, maalinta koowaad ee dugsiga ee ardayda dugsiyada barbaarinta (Kindergartin)  

Oktoobar 13 Maalinta Adeegga Gobolka (dugsi umajiro ardayda) 

Noofambar 10-keeda Maalinta Askarta Waa La Xusay (Dugsi ma jiro) 

Noofambar 20-22 Maalmaha shirarka waalidka iyo macalinka dugsiga hoose (uma jiro dugsi ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa K-8; wayse ku kala duwan karaan dugsiyadu) 

Noofambar 23-24 Thanksgiving iyo Maalinta Dhaxalka Dadka Luoogu yimi Dhulka Maraykanka (dugsi majiro) 

Diseembar 15 1-saac oo horay u siideyn ah 

Diseembar 18-Janaayo 1, 2024 Fasaxa jiilaalka (dugsi ma jiro) 

Janaayo 15 Martin Luther King Jr. Day (dugsi majiro)  

Febraayo 19-23 Fasaxa bartamaha jiilaalka, oo ay ku jirto Maalinta Madaxweynayaasha (dugsi majiro) 

Abriil 8-12 Fasaxa gu’ga (dugsi ma jiro) 

Memorial Day 27 May (dugsi majiro) 

Juun 19 Juneteenth (dugsi ma jiro)  

Juun 21 Maalinta ugu dambeysa ee dugsiga (1-saac ka horay u sii deyn ah). 

Maalmaha qurxinta degdega ah ee xidhitaanku waa Juun 24-26. 

You may also be interested in

A student holds a sign that says welcome in Somali

Ka Diwaangeli hada SPS

lmahaagu 5 sano ma noqon donaa August 31? Markan waa waqtigii lagu qori lahaa Kindergarten Dugsiyada Dadweynaha Seattle.

Xogtii Ugu Dambeysey ee Maalinta Ugu Danbaysa Dugsiga ee Dugsiyada Qaarkood

Dhawr dugsi oo SPS ah ayaa u baahday maalmo dib u habeyn ah sanadkan sababtoo ah xiritaanka Janaayo 2022.