Các Ngày quan trọng cho 2022-23

Summary: Các ngày học cho Năm Học 2022-23. Cập nhật Lịch học được phê duyệt

Các Ngày quan trọng cho 2022-23

Lịch học cập nhật trong năm học đã được Trường Công Lập Seattle (SPS) và Hiệp Hội Giáo Dục Seattle (SEA) chấp thuận. Lịch học luôn được phát triển với sự cộng tác của công đoàn giáo dục.

Vào Thứ Tư, ngày 12 tháng10, 2022, Hội đồng Trường Seattle đã phê duyệt lịch năm học 2022-23.

Năm ngày phải được thêm vào để bù lại cho việc năm học bị trì hoãn. Năm ngày học bù này là ngày 2 tháng 2, ngày 27, 28, 29, và 30 tháng 6.

Ngày tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được lên lịch lại dựa trên lịch năm học 2022-23 được cập nhật. Lịch học trung học sẽ được cập nhật với ngày tốt nghiệp cụ thể trước ngày 21 tháng 10.

Các ngày quan trọng trong năm học 2022-23

Tất cả các trường đều cho học sinh ra về sớm 75 phút vào thứ Tư ngoại trừ ngày khai giảng.

Ngày 14 tháng 9: Ngày khai giảng cho tất cả học sinh. (Trì hoãn từ ngày 7 tháng 9 cho lớp 1 – 12 và ngày 12 tháng 9 cho mẫu giáo và mầm non.)

Ngày 14 tháng 10 Ngày phục vụ của tiểu bang (nghỉ học)

Ngày 11 tháng 11 Ngày cựu chiến binh (nghỉ lễ)

Ngày 21 – 23 tháng 11 Ngày cho các cuộc họp phụ huynh-giáo viên cho học sinh tiểu học (nghỉ học dành cho học sinh tiểu học và K-8; tùy theo trường)

Ngày 24 – 25 tháng 11 Lễ Tạ ơn và Ngày Di sản người Mỹ bản địa (nghỉ lễ)

Ngày 16 tháng 12 Cho ra về sớm 1 tiếng đồng hồ

Ngày 19 – 30 tháng 12, năm 2022 Kỳ nghỉ đông (nghỉ học)

Ngày 2 tháng 1, 2023 Ngày đầu năm mới (nghỉ lễ)

Ngày 16 tháng 1 Ngày Martin Luther King Jr. (nghỉ lễ)

Ngày 20 – 24 tháng 2 Kỳ nghỉ giữa mùa đông bao gồm Ngày Tổng thống (nghỉ học)

Ngày 10 – 14 tháng 4 Kỳ nghỉ xuân (nghỉ học)

Ngày 29 tháng 5 Ngày tưởng niệm (nghỉ lễ)

Ngày 19 tháng 6 Juneteenth (nghỉ lễ)

Ngày 30 tháng 6 Ngày cuối của năm học; cho ra sớm 1 tiếng đồng hồ. Dạy bù 2-5 ngày vì đình công.


Các Ngày quan trọng cho năm học 2023-24 

Ngày 6 tháng 9 Ngày khai giảng cho các học sinh lớp 1 – 12 

Ngày 6 tháng 9 không phải là ngày cho ra về sớm vào thứ Tư. Ngày cho ra về sớm sẽ diễn ra vào thứ Tư hàng tuần ngoại trừ tuần đầu tiên của năm học. 

Ngày 11 tháng 9 Ngày khai giảng cho các học sinh mẫu giáo, và mầm non 

Ngày 13 tháng 10 Ngày phục vụ của tiểu bang (các học sinh được nghỉ học) 

Ngày 10 tháng 11 Ngày cựu chiến binh (nghỉ lễ) 

Ngày 20 – 22 tháng 11 Ngày họp phụ huynh-giáo viên cho tiểu học (các học sinh tiểu học và K-8 được nghỉ học; tùy theo trường) 

Ngày 23 – 24 tháng 11 Lễ Tạ ơn và Ngày Di sản người Mỹ bản địa (nghỉ lễ) 

Ngày 15 tháng 12 Cho ra về sớm 1 tiếng đồng hồ 

Ngày 18 tháng 12 – ngày 1 tháng 1, 2024 Kỳ nghỉ đông (nghỉ lễ) 

Ngày 15 tháng 1 Ngày lễ Martin Luther King Jr. (nghỉ lễ)  

Ngày 19 – 23 tháng 2 Kỳ nghỉ giữa mùa đông bao gồm Ngày các Tổng thống (nghỉ lễ) 

Ngày 8 – 12 tháng 4 Kỳ nghỉ xuân (các học sinh được nghỉ học) 

Ngày 27 tháng 5 Ngày tưởng niệm (nghỉ lễ) 

Ngày 19 tháng 6 Juneteenth (nghỉ lễ) 

Ngày 21 tháng 6  Ngày cuối của năm học (Cho ra về sớm 1 tiếng đồng hồ).  

Khả năng học bù cho các ngày trường đóng cửa vì trường hợp khẩn là ngày 24-26, tháng 6. 

You may also be interested in

Cập nhật ngày cuối của năm học cho một số trường học

Một số trường SPS đã yêu cầu dạy bù ngày học trong năm nay do việc đóng cửa vào tháng 1, 2022.
Two students in masks hold a sign that says welcome in vietnamese

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle…