Seattle Public Schools

Cập nhật ngày cuối của năm học cho một số trường học

Summary: Một số trường SPS đã yêu cầu dạy bù ngày học trong năm nay do việc đóng cửa vào tháng 1, 2022.

Cập nhật ngày cuối của năm học cho một số trường học

Một số trường SPS đã yêu cầu dạy bù ngày học trong năm nay do việc đóng cửa vào tháng 1, 2022.

Các trường này sẽ có ngày cuối trễ hơn cho năm học 2021-22.

Do sự vắng mặt của nhân viên đáng kể, bảy trường học đã phải đóng cửa vào tháng 1. Đó là một quy tắc của tiểu bang cho học sinh nhận được 180 ngày giảng dạy. Văn phòng Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) đã cho biết rằng việc đóng cửa trường học liên quan đến sự vắng mặt của nhân viên sẽ không đủ điều kiện để được miễn trừ và phải được dạy bù. Những ngày dạy bù yêu cầu này sẽ thay đổi ngày cuối cho niên học của các trường này.

Nếu trường của bạn không có trong danh sách này, ngày cuối của năm học là thứ Sáu, ngày 17 tháng 6.

Xin lưu ý: Juneteenth là ngày nghỉ lễ của nhân viên Seattle Public Schools. Năm nay, nó sẽ được cử hành vào thứ Hai, ngày 20 tháng 6.

Ngày cuối của năm học

  • Ngày học cuối của trường Cleveland High School là thứ Năm, ngày 23 tháng 6 (yêu cầu 3 ngày dạy bù)
  • Ngày học cuối của trường Kimball Elementary là thứ Năm, ngày 23 tháng 6 (yêu cầu 3 ngày dạy bù)
  • Ngày học cuối của trường Franklin High School là thứ Tư, ngày 22 tháng 6 (yêu cầu 2 ngày dạy bù)
  • Ngày học cuối của trường Lincoln High School là thứ Tư, ngày 22 tháng 6 (yêu cầu 2 ngày dạy bù)
  • Ngày học cuối của trường Chief Sealth International High School là thứ Ba, ngày 21 tháng 6 (yêu cầu 1 ngày dạy bù)
  • Ngày học cuối của trường Interagency là thứ Ba, ngày 21 tháng 6 (yêu cầu 1 ngày dạy bù)
  • Ngày học cuối của trường Garfield High School là thứ Ba, ngày 21 tháng 6 (yêu cầu 1 ngày dạy bù)

You may also be interested in

An illustration of a calendar

Các Ngày quan trọng cho 2023-24

Các ngày học cho Năm Học 2023-24.
Two students in masks hold a sign that says welcome in vietnamese

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle…