Seattle Public Schools

Tìm hiểu thêm về lịch chuông báo đề xuất 2022-23

Summary: Trường Công Lập Seattle đề xuất thay đổi thời gian vào học cho tất cả các trường bắt đầu từ tháng Chín năm 2022.

Sự kiện ngày 3 tháng Năm: Tìm hiểu thêm về lịch chuông báo đề xuất 2022-23

Vui lòng tham gia một sự kiện trực tuyến vào Thứ Ba, ngày 3 tháng Năm, để giải thích đề xuất thay đổi thời gian chuông báo trên toàn học khu 2022-23.

Trường Công Lập Seattle đề xuất thay đổi thời gian vào học cho tất cả các trường bắt đầu từ tháng Chín năm 2022.

Chúng tôi biết việc thay đổi thời gian chuông báo sẽ khiến các gia đình và nhân viên phải điều chỉnh. Thay đổi này được khuyến nghị để đảm bảo học sinh đến trường đúng giờ.

Trong sự kiện này, bạn sẽ nghe chi tiết về đề xuất thời gian chuông báo SPS từ các nhà lãnh đạo học khu và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL), tiếng Amharic, tiếng Quảng Đông, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ được cung cấp. Sau sự kiện, một bản ghi sẽ được đăng lên trang web thay đổi thời gian chuông báo.  

Ngày: Thứ Ba, ngày 3 tháng Năm năm 2022
Thời gian: 5:30 chiều

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web đề xuất thay đổi thời gian chuông báo 2022-23 của chúng tôi..  

You may also be interested in

A graphic with clock and bell

Không thay đổi thời gian biểu vào học cho năm học 2022-2023

Chúng tôi đã nghe từ nhiều gia đình lo ngại về đề xuất thay đổi thời gian biểu vào học.

Đề xuất thay đổi thời gian vào học  2022-23

Các trường công lập Seattle (SPS) đang đề xuất thay đổi thời gian biểu (thời gian vào học và ra về) cho năm học tiếp theo.
A graphic with clock and bell

Cập nhật về những thay đổi được đề xuất về thời gian biểu

Chúng tôi đang dành nhiều thời gian hơn để làm việc thông qua các phương cách nhằm giải quyết những thách thức đó.