Seattle Public Schools

Đề xuất thay đổi thời gian vào học  2022-23

Summary: Các trường công lập Seattle (SPS) đang đề xuất thay đổi thời gian biểu (thời gian vào học và ra về) cho năm học tiếp theo.

Đề xuất thay đổi thời gian vào học  2022-23

Các trường công lập Seattle (SPS) đang đề xuất thay đổi thời gian biểu (thời gian vào học và ra về) cho năm học tiếp theo. Thời gian biểu mới này sẽ bắt đầu vào ngày khai giảng. Ngày 7/9 là ngày khai giảng của các học sinh lớp 1 – lớp 12. Ngày 12 tháng 9 là ngày khai giảng của các học sinh mẫu giáo. 

Hội đồng trường sẽ bỏ phiếu về Tiêu chuẩn Dịch vụ Chuyên chở 2022-23, bao gồm thời gian biểu cho tất cả các trường học, vào tháng 5. 

Chúng tôi biết rằng thay đổi thời gian biểu sẽ có nghĩa là sự điều chỉnh cho các gia đình và nhân viên.  

Tại sao lại thay đổi? 

Hiện tại, có hai dạng thời gian vào học cho các trường học của chúng tôi – một dạng thời gian vào học cho hầu hết học sinh tiểu học và một dạng thời gian vào học cho các học sinh trung học (lớp 6-12) và trường K-8. Sự thay đổi sẽ đưa ra một hệ thống ba dạng thời gian biểu. 

Năm học này, đã có những thách thức trong việc cung cấp dịch vụ xe buýt màu vàng đáng tin cậy cho các học sinh đủ điều kiện vì sự thiếu hụt tài xế trên toàn quốc.  

Không có đủ tài xế cho số lượng xe buýt trường học mà chúng tôi cần cho thời gian vào học hiện tại. Điều này có nghĩa là học khu của chúng tôi đã phải tạm dừng một số tuyến xe buýt, và một số xe buýt đến muộn từ một đến hai giờ.  

Hiện có 50 tuyến xe buýt trường học đình chỉ do thiếu tài xế. Tình trạng thiếu tài xế xe buýt trường học trên toàn quốc dự kiến sẽ tiếp tục vào năm tới. 

Chuyển sang một hệ thống ba dạng thời gian vào học sẽ cho phép mỗi tài xế lái nhiều tuyến đường hơn và giảm số lượng tài xế cần thiết. Điều này sẽ cho phép học khu của chúng tôi đáp ứng mục tiêu chuyên chở nhất quán, đáng tin cậy cho các em học sinh. 

Ba dạng thời gian biểu sẽ hoạt động như thế nào?  

Mỗi trường sẽ được chỉ định thời gian vào học và ra về, giống như bây giờ. Thời gian vào học phát thảo cho mỗi trường có sẵn trên trang web của học khu.  

Mỗi dạng sẽ bắt đầu vào học vào giờ nào?  

Trong bản phát thảo hiện tại, chúng tôi đang xem xét các thời gian vào học gần đúng như sau: 

  • Dạng 1: Bắt đầu 7:30 a.m. 
  • Dạng 2: Bắt đầu 8:30 a.m. 
  • Dạng 3: Bắt đầu 9:30 a.m. 

Ý tưởng hoặc câu hỏi của bạn 

Chúng tôi hy vọng sẽ tiến tới với kế hoạch cho một hệ thống ba dạng thời gian biểu vào học. Chúng tôi biết sẽ có những câu hỏi và thách thức trong quá trình chuyển đổi này.  

Vui lòng sử dụng link Let’s Talk này để gửi câu hỏi và bất kỳ thách thức nào mà chúng tôi có thể chưa xem xét. 

Dòng thời gian 

Thời gian biểu ba dạng sẽ được bao gồm Tiêu chuẩn Dịch vụ Chuyên chở SPS cho năm 2022-2023. Tài liệu này phải được Hội đồng trường Seattle phê duyệt mỗi năm.  

Ngày 21 tháng 4- Ngày 18 tháng 5: Phản hồi của nhà trường và cộng đồng được thu thập và xem xét.  

Ngày 21 tháng 4: Ủy ban điều hành hội đồng trường — Xem xét khuyến nghị được đề xuất và quyết định có nên gửi nó cho toàn bộ Hội đồng trường hay không. Những thay đổi đối với khuyến nghị có thể được thực hiện trước khi trình lên hội đồng. 

Ngày 4 tháng 5: Cuộc họp Hội đồng trường — Giới thiệu các tiêu chuẩn dịch vụ chuyên chở 

Ngày 18 tháng 5: Cuộc họp Hội đồng trường—Hội đồng bỏ phiếu về tiêu chuẩn dịch vụ chuyên chở 

Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ thay đổi nào đối với thời gian biểu đều có thể mang lại những thách thức. Sự thay đổi này là cần thiết để đảm bảo học sinh đến trường đúng giờ. 

You may also be interested in

A graphic with clock and bell

Không thay đổi thời gian biểu vào học cho năm học 2022-2023

Chúng tôi đã nghe từ nhiều gia đình lo ngại về đề xuất thay đổi thời gian biểu vào học.
A graphic with clock and bell

Tìm hiểu thêm về lịch chuông báo đề xuất 2022-23

Trường Công Lập Seattle đề xuất thay đổi thời gian vào học cho tất cả các trường bắt đầu từ tháng Chín năm 2022.
A graphic with clock and bell

Cập nhật về những thay đổi được đề xuất về thời gian biểu

Chúng tôi đang dành nhiều thời gian hơn để làm việc thông qua các phương cách nhằm giải quyết những thách thức đó.