Seattle Public Schools

Who to Contact (vi)

Các Bước Để Giải Quyết Các Mối Lo Ngại

SBước 1: Liên hệ với Giáo viên hoặc Cố vấn viên

Hầu hết các mối lo ngại có thể được giải quyết với sự giúp đỡ của giáo viên hoặc nhân viên trường học của học sinh.

  • Đối với các lớp từ mẫu giáo đến lớp 5, hãy liên hệ với giáo viên của học sinh.
  • Đối với lớp 6 – lớp 12, hãy liên hệ với giáo viên hoặc cố vấn viên của học sinh.

School staff is here to help your child. Teachers can help resolve concerns when made aware of them as soon as possible. PNhân viên nhà trường ở đây để giúp đỡ con quý vị. Giáo viên có thể giúp giải quyết các mối quan tâm khi nhận thức được chúng càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng, giáo viên hỗ trợ nhiều học sinh. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị.  

Bước 2: Liên hệ với hiệu trưởng

Nếu tin rằng mối quan tâm của quý vị chưa được giải quyết, hãy liên hệ với hiệu trưởng.

Bước 3:Liên hệ với Văn phòng Học Khu

INếu mối quan tâm vẫn chưa được giải quyết sau khi nói chuyện với hiệu trưởng, vui lòng liên hệ với một trong các lựa chọn dưới đây dựa theo tình huống của quý vị.


Báo cáo mối quan tâm về sự an toàn

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911

Liên hệ an toàn và an ninh về

  • Mối quan tâm và câu hỏi về sự an toàn của học sinh hoặc nhân viên
  • Thông tin chuẩn bị khi khẩn cấp

Bộ Phận An toàn và An ninh có nhân viên làm việc 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Đối với các vấn đề khẩn cấp, liên hệ cho An toàn và An ninh qua số điện thoại 206-252-0707.


Bắt nạt hoặc phân biệt đối xử học sinh

Liên hệ với SPS Office of Student Civil Rights cho lo ngại về

  • Bắt nạt
  • Phân biệt đối xử
  • Quấy rối
  • Đe dọa
  • Tấn công tình dục

Báo cáo có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc văn bản.


Liên hệ với District Ombudsperson

Nếu quý vị không chắc chắn nên liên hệ với ai hoặc nếu quý vị cảm thấy trường học hoặc phòng ban không tuân theo chính sách hoặc thực hành công bằng, vui lòng liên hệ với văn phòng thanh tra học khu. Thanh tra viên làm việc với các gia đình và nhà trường để giải quyết những lo ngại không thể giải quyết ở cấp trường học.