Seattle Public Schools

Cập Nhật Quy Trình Đánh Giá Đủ Điều Kiện Học Tập Nâng Cao 2022-23

Summary: Qúy vị sẽ nhận được quyết định đủ điều kiện của học sinh quý vị qua email hoặc thư vào thứ Năm, ngày 5 tháng 5.

Cập Nhật Quy Trình Đánh Giá Đủ Điều Kiện Học Tập Nâng Cao 2022-23

Các trường công lập Seattle cam kết đảm bảo mọi học sinh đều có quyền truy cập vào các dịch vụ học tập giúp các em vươn cao. Điều này bao gồm thay đổi cách chúng tôi đưa ra quyết định đủ điều kiện dịch vụ Advanced Learning và khi chúng tôi chia sẻ thông tin đủ điều kiện với các gia đình.

Năm nay, chúng tôi đã sử dụng nhiều nguồn thông tin để xác định tính đủ điều kiện. Chúng bao gồm khảo sát gia đình/người giám hộ, ý kiến đóng góp của giáo viên, điểm số và điểm kiểm tra tiêu chuẩn.

Khi nào quý vị sẽ biết liệu con em mình có đủ điều kiện nhận Dịch vụ Advanced Learning hay không

Chúng tôi đang trong quá trình đánh giá tất cả các em học sinh SPS K-8. Đánh giá này sẽ xác định ai đủ điều kiện để nhận được các dịch vụ học tập Highly Capable và Advanced Learning cho năm học tới.

Qúy vị sẽ nhận được quyết định đủ điều kiện của học sinh quý vị qua email hoặc thư vào thứ Năm, ngày 5 tháng 5.

Dịch vụ Advanced Learning đang xem xét cho mỗi học sinh

Highly Capable (HC): Các học sinh đang có học lực giỏi trên trình độ cấp lớp. Họ có hai lựa chọn:

  • Tiếp tục học tại trường học hiện tại của các em và nhận được sự khác biệt trong lớp học của các em hoặc
  • Bắt đầu vào năm tới trong một trường học theo lộ trình đoàn hệ. Tại một trường học theo lộ trình đoàn hệ, học sinh được hướng dẫn tăng tốc với các học sinh HC khác (một đoàn hệ là một nhóm học sinh).

Advanced Learner (AL): Các học sinh đang có học lực khá trên trình độ cấp lớp. Những học sinh này cho thấy nhu cầu về cơ hội học tập mở rộng trong trường học hiện tại của họ.

Continuing Advanced Learner (CAL): Học sinh với tính đủ điều kiện này là Người học nâng cao vào năm ngoái và sẽ tiếp tục là AL vào năm tới.

Không đủ điều kiện (NE) xem xét dữ liệu này: Học sinh không có đủ dữ liệu hoặc dữ liệu của họ không cho thấy họ cần dịch vụ HC hoặc AL tại thời điểm này. 

Làm thế nào các gia đình có thể kháng cáo quyết định

Các gia đình có cơ hội kháng cáo quyết định trước thứ Sáu, ngày 20 tháng 5. Mỗi nhóm có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo.

Thông tin kháng cáo sẽ được bao gồm trong thư đủ điều kiện. Qúy vị có thể nhận thêm thông tin trang Advanced Learning appeals webpage