Seattle Public Schools

Resources

Student Meals

StuCác Bữa ăn của học sinh

Thực Đơn

SPS students are offered three meal options (one hot and tCác học sinh SPS được cung cấp ba lựa chọn bữa ăn (một bữa ăn nóng và hai bữa ăn lạnh) cho mỗi ngày học.

Bữa ăn miễn phí cho học sinh

Con quý vị có thể đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Trong tất cả các trường học Seattle, những học sinh đủ điều kiện miễn phí hoặc giảm giá bữa ăn sẽ nhận được bữa ăn miễn phí.

Qúy vị phải nộp đơn lại mỗi năm. Hội đủ điều kiện dựa trên thu nhập hộ gia đình.

Học sinh đủ điều kiện nhận được các lợi ích bổ sung bao gồm giảm phí cho các chương trình sau.

  • Event Fees
  • Field Trips
  • Advanced Placement Tests
  • Running Start Books
  • Associated Student Body (ASB) Fees
  • Pre-College Exams (PSAT/SAT/ACT)
  • College Application Fees

AĐơn đăng ký Miễn phí và Giảm-Giá bữa ăn

Qúy vị có thể đăng ký miễn phí và giảm-giá bữa ăn với hình thức trực tuyến an toàn của chúng tôi. Các đơn đăng ký có sẵn vào tháng 8 cho năm học tiếp theo. Sau khi đơn đăng ký của quý vị được xử lý, quý vị sẽ nhận được một lá thư thông báo cho biết nếu con của quý vị đủ điều kiện.

Tìm quy mô hộ gia đình của quý vị trong danh sách dưới đây. Nếu thu nhập của quý vị ít hơn thu nhập được liệt kê cho quy mô hộ gia đình của quý vị, thì quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp bữa ăn và nên hoàn thành đơn đăng ký.

Các gia đình chịu trách nhiệm về chi phí bữa ăn của học sinh trước khi đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí và giảm giá.

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi nộp đơn xin trợcấpcác bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá cho con tôi?

SPS Culinary Services sử dụng đơn đăng ký trực tuyến hoặc đơn giấy để xác định tính đủ điều kiện của học sinh.

Trong tất cả các trường học ở Seattle, những học sinh đủ điều kiện miễn phí hoặc giảm-bữa ăn giá sẽ nhận được bữa ăn miễn phí.

Đơn đăng ký có sẵn cho các gia đình bắt đầu từ giữa tháng 8 hàng năm. Qúa trình xét duyệt đơn có thể mất 7-10 ngày.

Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký năm hiện tại càng sớm càng tốt để đảm bảo tính đủ điều kiện của học sinh được ghi nhận sớm trong năm học.

Qúy vị phải hoàn thành đơn đăng ký mỗi năm.

Làm thế nào để tôi biết con tôi có đủ điều kiện?

Sau khi quá trình xét duyệt hoàn thành, các gia đình nhận được thư chia sẻ tính đủ điều kiện của học sinh.

Vui lòng lưu lại thư này để yêu cầu trường giảm giá cho các chuyến đi thực tế, phí thể thao hoặc kiểm tra. Các gia đình cần thư thay thế có thể liên hệ với Culinary Services qua số 206-252-0675.

Con tôi có một nhu cầu chế độ ăn uống đặc biệt. Chúng có thể ăn trưa ở trường không?

Vâng. Vui lòng gửi đơn Diet Prescription Form rằng thực phẩm thích hợp có sẵn cho con quý vị.

Tải xuống đơn Diet Prescription forms. Các mẫu đơn cũng có thể được yêu cầu bằng cách liên hệ với Culinary Services tại 206-252-0675.

Mẫu đơn hoàn thành, có thể được nộp lại tại nhà ăn trưa của trường hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Seattle Public Schools Culinary Services
MS 32-372
P.O. Box 34165
Seattle, WA 98124