Seattle Public Schools

Resources

Discrimination Complaint

Tuyên bố không phân biệt đối xử và thủ tục khiếu nại phân biệt đối xử

Seattle Public Schools (SPS) cung ứng Cơ Hội Giáo Dục và Việc Làm Đồng Đều bất kể đến vấn đề màu da, tín điều, chủng tộc, tôn giáo, tổ tông, nguồn gốc, tình trạng kinh tế, sắc phái, sở thích tình dục, nhận diện sắc giống, có mang, tình trạng hôn nhân, sắc diện, hoặc những khuyết tật về tâm thần, thể xác hoặc giác quan hoặc hình dáng; mang thai; tình trạng hôn nhân; ngoại hình; tình trạng khuyết tật; cựu chiến binh hoặc quân nhân; hoặc đang sử dụng chó hoặc thú vật được đào tạo để phục vụ. SPS cung cấp sự truy cập bình đẳng tới Boy Scouts và các nhóm thanh thiếu niên được bổ nhiệm.

Đối xử phân biệt là gì?

Phân biệt đối xử là đối xử bất hợp pháp đối với một người hoặc một nhóm người vì họ là một phần của một nhóm người được luật pháp bảo vệ. Phân biệt đối xử có thể bao gồm đối xử bất công với một ai đó hoặc từ chối họ tiếp cận vào một chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động vì họ là một phần của nhóm người được luật pháp bảo vệ hoặc không cung ứng mọi thích nghi phù hợp dành cho người khuyết tật. Quấy rối phân biệt đối xử là quấy rối bằng lời nói hoặc hành động dựa trên tư cách của một người trong một nhóm người được luật pháp bảo vệ.

Nhóm người được bảo vệ là gì?

Nhóm người được bảo vệ là một nhóm người có chung đặc điểm và được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử và quấy rối bởi luật pháp của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Nhóm người được bảo vệ trong Trường Công lập Seattle là những nhóm được xác định trong Tuyên bố Không phân biệt đối xử ở trên, chẳng hạn như giới tính, chủng tộc, v.v.

Làm thế nào để tôi đệ trình lên một khiếu nại về phân biệt đối xử?

Nếu quý vị tin rằng ai đó trong khu học chánh đã bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối phân biệt đối xử ở trường hoặc trong môi trường làm việc, quý vị có quyền đệ trình đơn khiếu nại chính thức. Muốn có một bản sao đầy đủ cho thủ tục khiếu nại không phân biệt đối xử của học khu, gửi email đến Office of Student Civil Rights tại OSCR@seattleschools.org.

Trước khi nộp đơn khiếu nại, quý vị có thể thảo luận về mối quan ngại của mình với hiệu trưởng của trường; người quản lý tại nơi làm việc; hoặc là với Seattle Public School’s Ombudsperson tại Ombudsman@seattleschools.org.

Để đệ trình một khiếu nại chính thức cho phân biệt đối xử:
Cho học sinh, phụ huynh/ người chăm sóc và thành viên của cộng đồng, Văn phòng Office of Student Civil Rights (OSCR) đã được chỉ định để xử lý mọi thắc mắc và các khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử tại Trường Công Lập Seattle. Để liên hệ với thành viên của OSCR, hãy gọi 206-252-0306; gửi email đến OSCR@seattleschools.org; hoặc gửi thư về Seattle Public Schools, MS 32-149, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166. Tại Văn Phòng Office of Student Civil Rights, các nhân viên sau đây đã được chỉ định để xử lý các khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử:

  • Cho các Lo Ngại Về Phân Biệt Giới Tính, bao gồm quấy rối tình dục, liên hệ cho Title IX Specialist tại 206-252-0367 hoặc email cho Title.IX@seattleschools.org.
  • Cho các Lo Ngại về Phân Biệt Đối Xử với Người Khuyết Tật liên hệ 504/ADA Grievance Coordinator tại 206-252-0306 hoặc email cho OSCR@seattleschools.org.

Nếu nhân viên có thắc mắc hoặc yêu cầu về những cung ứng cho người khuyết tật và/hoặc khiếu nại về sự phân biệt đối xử bao gồm quấy rối tình dục, liên lạc với Chief Human Resources Officer tại 206-252-0024 hoặc email cho HREEOC@seattleschools.org hay gửi thư về Seattle Public Schools, MS 33-157, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166.

Seattle Public Schools thủ tục khiếu nại phân biệt đối xử

Bước 1: Khiếu nại lên Khu Học Chánh

Đa số các trường hợp, đơn khiếu nại phải được nộp lên trong vòng một năm kể từ ngày vụ việc phân biệt đối xử xảy ra. Thư khiếu nại phải được viết thành văn bản, mô tả những gì đã xảy ra và nêu lý do tại sao quý vị tin rằng đó là phân biệt đối xử. Thư khiếu nại có thể được gửi qua đường bưu điện, email hoặc trao tận tay cho bất kỳ quản lý viên nào của trường, quản lý viên tại nơi làm việc, the Office of Student Civil Rights, hoặc Bộ Phận Nhân Sự.

Khi khu học chánh nhận được đơn khiếu nại của quý vị, thì quý vị sẽ nhận được một bản sao về thủ tục khiếu nại phân biệt đối xử của Học khu. Văn phòng Office of Student Civil Rights hoặc Phòng Nhân Sự sẽ đảm bảo rằng khu học chánh có hành động nhằm giải quyết đơn khiếu nại, có thể bao gồm một cuộc điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng. Qúy vị cũng có thể đồng ý giải quyết đơn khiếu nại của mình mà không cần có một cuộc điều tra thông qua một giải pháp khác, ví dụ như một cuộc hòa giải.

Khu học chánh phải trả lời bằng văn bản trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn khiếu nại của quý vị trừ khi quý vị đồng ý cho một ngày khác hoặc một trường hợp đặc biệt liên quan đến việc khiếu nại yêu cầu thời gian gia hạn. Nếu việc giải quyết khiếu nại mất hơn 30 ngày theo lịch, quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản về lý do gia hạn và ngày phúc đáp dự kiến.

Khi khu học chánh trả lời đơn khiếu nại của quý vị sau khi hoàn thành một cuộc điều tra, thư phúc đáp phải nêu rõ liệu khu học chánh:

  1. Từ chối các cáo buộc có trong đơn khiếu nại; hoặc
  2. Xác nhận các cáo buộc và liệt kê các biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, thư phúc đáp sẽ gồm có mục thông báo về quyền kháng cáo của quý vị nếu khu học chánh từ chối cáo buộc, bao gồm cả cơ quan và viên chức khi quý vị cần nộp đơn kháng cáo.

Bước 2: Kháng Cáo lên Tổng Giám Đốc Học Khu

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định từ chối cáo buộc của học khu, quý vị có thể kháng cáo lên Tổng Giám Đốc của Học Khu. Quý vị phải gửi thông báo kháng cáo bằng văn bản lên Văn phòng của Tổng Giám Đốc trong vòng 10 ngày theo lịch sau khi quý vị nhận được thư trả lời của học khu về đơn khiếu nại của quý vị.

Khi nhận được kháng cáo kịp thời, Tổng Giám Đốc sẽ chỉ định ra một viên chức điều trần trung lập để tái xét đơn kháng cáo. Phiên điều trần sẽ được lên lịch và quý vị có thể đưa nhân chứng hoặc thông tin khác liên quan đến kháng cáo của quý vị tới phiên điều trần.

Một quyết định bằng văn bản sẽ được gửi tới quý vị trong vòng 30 ngày lịch sau khi học khu nhận được thông báo kháng cáo của quý vị. Quyết định bằng văn bản sẽ bao gồm thông tin về cách thức để trình lên đơn khiếu nại với Văn Phòng Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI).

Bước 3: Khiếu Nại lên OSPI

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định cho kháng cáo của học khu, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Office of Superintendent of Public Instruction. Đơn khiếu nại phải được nộp lên OSPI trong vòng 20 ngày lịch sau khi quý vị nhận được quyết định kháng cáo của học khu. Qúy vị có thể gửi đơn khiếu nại đến OSPI qua e-mail: Equity@k12.wa.us; fax: 360-664-2967; hoặc gửi thư về: OSPI Equity and Civil Rights Office, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200.