Main navigation

New Year Message from Superintendent

Summary: As the end of 2021 nears, I want to offer my sincerest gratitude to our educators, staff members, and families.

Dear SPS Families and Staff,

As the end of 2021 nears, I want to offer my sincerest gratitude to our educators, staff members, and families. Your ability to elevate the importance of learning while balancing the safety and social-emotional needs of our students has not gone unnoticed. The challenges of the last several weeks have tested our resolve. However, our school community’s resilience has been nothing short of amazing. I am extremely proud of your hard work, compassion, and determination.

As SPS moves into a well-deserved winter break, continue to hold each other close. Your love, guidance, and encouragement have created an invaluable foundation upon which our students continue to thrive and grow.

Looking ahead, please use this time away to rest and renew for the upcoming year. We will move forward together. Have a safe and happy holiday season.

Be well,

Dr. Brent Jones
Superintendent
Seattle Public Schools


Amharic

ውድ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች እና ሰራተኞች፣

ወደ የ2021 የትምህርት ዓመት መገባደጃ ስንደርስ፣ለአስተማሪዎቻችን፣ለሰራተኞቻችን እና ለቤተሰቦቻችን ልባዊ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ።የተማሪዎቻችንን ደህንነት እና ማህበራዊ-ስሜታዊ ፍላጎቶች በማመጣጠን የመማርን አስፈላጊነት ከፍ የማድረግ ችሎታዎ ሳይስተዋል አልቀረም።የባለፉት በርካታ ሳምንታት ተግዳሮች ቁርጠኝነታችንን ፈትነውታል።ነገር ግን፣የት/ቤቶታችን ማህበረሰቦች ፅናት የሚያስደንቅ ነበር።ባሳያችሁት ትጋር፣ርህራሄ እና ቆራጥነት በጣም ኮርቻሎህ።

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወደሚገባው የክረምት ዕረፍት ሲገባ፣እርስ በርስ መተጋገዛችሁን ቀጥሉ።የእርስዎ ፍቅር፣ምክር እና ማበረታቻ ተማሪዎቻችንን እንዲያድጉ እና እንዲበለፅጉ በዋጋ የማይተመን መሰረት ፈጥረዋል።

እባክዎን የእረፍት ጊዜውን ለመጪው ዓመት ለማረፍ እና ለመታደስ ይጠቀሙበት።አብረን ወደፊት እንጓዛለን። መልካም የዕረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ።

ደህና ሁኑ ፣

Dr. Brent Jones ዋና ሃላፊ ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች


Chinese

亲爱的西雅图公立学校家庭们和职员,

随着2021年底的来临,我要向我们的教职员工,学校工作人员和家庭们表示最诚挚的感谢。我们没有忽略你对提升学习,同时平衡学生的安全和社交情绪需求的能力。在过去几个星期的挑战,考验了我们解决事情的决心。然而,我们学校社区的弹性令人感到惊奇。我为你们的努力工作、加上同情心和决心感到非常自豪。

随着西雅图公立学校进入一个大家都应该得到的寒假,让我们继续保持密切的关系。你的爱、指导和鼓励为我们的学生继续成长,定下了宝贵的基础。

展望未来,请利用这段时间好好休息,为明年做好准备。我们将共同前进。祝你有一个安全与快乐的节日。

祝身体健康,

Brent Jones博士 西雅图公立学校总监


Somali

Dear SPS Families and Staff,

Waa dhamaadka sanadka 2021 , Waxaan doonayaa inaan mahadnaq kal iyo lab ah u diro shaqaalaha iyo barayaasha, iyo qoysaska . Awoodiina in aad sare u qaado muhiimada waxbarashada iyadoo dheeli-tirayo badbaadada iyo baahiyaha shucuurta bulshada ee ardaydeena ma noqon karta mid la dareemo caqabadihii,. Sikastaba ha ahaatee adkeysiga bulshada dugsigeena ma ahayn wax la yaab leh. Aad ayaan ugu hanweynahay dadaalkaaga naxariistaada iyo go`aan qaadashadaada, .

Marka SPS wey u qalmaan fasaxa jiilaal oo wanaagsan, sidii aan midba midka kale isaga warqabi laheyn , jacelka, hanuuninta, iyo dhiirigelintaada waxay abuureen aasaas qiimo badan oo ay ardaydeena ku sii wadaan inay horumaraan

Horey u fiiriya, fadlan wakhtiga ka faa`iidayso si aad u nasato oo aad u cusboonaysiiso sanadka soo socda. Horey ayaan u socon doonaa, waxaan idiin rajeynayaa fasax amaan iyo caafimaad leh

Caafimaad ku waar

Dr. Brent Jones Superintendent Seattle Public Schools


Spanish

Estimadas Familias y Personal de SPS:

A medida que se acerca el final de 2021, quiero ofrecer mi más sincero agradecimiento a nuestros educadores, miembros del personal y familias. Su capacidad para elevar la importancia del aprendizaje mientras equilibra la seguridad y las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes no ha pasado desapercibida. Los desafíos de las últimas semanas han puesto a prueba nuestra determinación. Sin embargo, la capacidad de recuperación de nuestra comunidad escolar ha sido asombrosa. Estoy muy orgulloso de su arduo trabajo, compasión y determinación.

A medida que SPS se adentra en unas merecidas vacaciones de invierno, sigan abrazados unos a otros. Su amor, guía y aliento han creado una base invaluable sobre la cual nuestros estudiantes continúan prosperando y creciendo.

Mirando al futuro, utilice este tiempo para descansar y renovarse para el próximo año. Avanzaremos juntos. Que tengas una feliz y segura temporada navideña.

Que estén bien,

Dr. Brent Jones Superintendente Escuelas Públicas de Seattle


Vietnamese

Kính gửi các Phụ huynh và Nhân viên SPS,

Khi năm 2021 sắp kết thúc, tôi muốn gửi lời biết ơn chân thành nhất đến các nhà giáo dục, toàn thể nhân viên và các bậc phụ huynh của chúng tôi. Năng lực của quý vị trong việc nâng cao tầm quan trọng của việc học trong khi cân bằng giữa sự an toàn và nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh đã không được không chú ý đến. Những thách thức trong vài tuần qua đã thử thách quyết tâm của chúng tôi. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của cộng đồng trường học của chúng ta không có gì đáng kinh ngạc. Tôi vô cùng tự hào về sự chăm chỉ, lòng nhân ái và sự quyết tâm của quý vị.

Khi SPS bước vào một kỳ nghỉ đông xứng đáng, hãy tiếp tục gắn bó với nhau. Tình yêu thương, sự hướng dẫn và sự khích lệ của quý vị đã tạo nên một nền tảng vô giá để học sinh của chúng tôi tiếp tục tiến bộ và phát triển.

Sắp tới, hãy tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi và làm mới cho năm sắp tới. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Chúc mọi người có một kì nghỉ an toàn và vui vẻ.

Hãy giữ gìn sức khỏe,

Dr. Brent Jones Superintendent Seattle Public Schools

You may also be interested in

A photo of Superintendent Jones talking with staff in a school.

Superintendent Community Listening Tour

Join an online event to participate in a conversation with Superintendent Jones …
A school hallway decorated with inclustion statements such as You Belong

Affirming Our LGBTQIA+ Community

Seattle Public Schools is committed to our Seattle Excellence strategic plan goal to provide safe and welcoming environments for all our students and…

Student Climate Survey

November 2021 Student Climate Survey Results Now Available!  Thank you, students, educators and school leaders, for your support and engagement during the Fall 2021 Student Survey of School Climate this November and December. Despite the challenges of this year, we were able to hear from almost 70% of all…