COVID-19 Update December

Summary: No school Monday, January 3, for students. COVID-19 testing available for students and staff.

January Update: SPS continues to follow mitigation strategies to minimize transmission of COVID-19. Read the factors and data points that officials are monitoring. Read the January COVID-19 update

Coronavirus Update December 28

As we prepare to return to school, we want to provide as much information as we can for families and staff. 

We are still tracking public health in Seattle and monitoring the surge in COVID-19 cases. The number of COVID-19 cases at schools more than doubled in the week before winter break, reflecting rapid spread of the Omicron variant throughout the region. View the SPS COVID-19 data dashboard.

SPS is working hard to make sure students and staff can return to school safely. We strongly encourage all our families to: 

 • Get vaccinated including a booster shot. Vaccinations are now available for individuals ages 5+, and individuals ages 16+ are eligible for boosters. SPS will continue to hold vaccination clinics at selected schools. While breakthrough cases do happen, vaccination is the best line of defense against severe illness. 
 • Avoid large gatherings.  
 • Continue to wash your hands regularly, wear masks properly, and maintain a social distance of six feet from others.  
 • Have your student tested for COVID-19 before returning to school. View a list of testing sites on the King County website
 • Please keep your student home if they are experiencing any COVID symptoms and contact your school. 

We recognize students learn best with teachers in the classroom and are planning to keep students and staff in schools. SPS is positioned, however, to transition classrooms (or schools) to remote instruction, if necessary, at some point in January.  

SPS will designate two regional schools to serve as resource centers for technology support and repairs. We will provide more information once those centers are equipped and ready to use. 

Preparing Student Technology

You can help prepare your student for the possibility of moving to remote learning by doing the following:  

 • Make sure their device is activated and updated. Students should restart their SPS device prior to returning to school on Monday to ensure it has the latest updates. 
 • Check with your school if your student doesn’t have a laptop or device. 
 • Request a hotspot, if needed.   

SPS Coronavirus Update December 22

The Omicron variant of COVID-19 is spreading quickly, and we at SPS are tracking public health here in Seattle. Though we don’t know the full impact that Omicron will have on our schools and community, we want to share our current thinking with you. View the SPS COVID-19 data dashboard.

Our plan is to reopen schools as scheduled on Monday, January 3.

That said, we are also preparing for the possibility that some classrooms, and perhaps some schools, will have to go remote at some point in January.

Uncertainty at any time is challenging, but no more so than now, after the stress and anxiety of the last several weeks. We are sharing this information with you now so you can be as ready as possible should your child need to switch to remote learning.

We intend to provide updates, as necessary. Our staff will be working to ensure that we make decisions that keep our families, students, and staff safe and in good health.

In the meantime, we strongly encourage all our families to:

 • Get vaccinated. Vaccinations are now available for individuals ages 5+.
 • Get a booster shot. Boosters are now available for individuals ages 16+.
 • Avoid large gatherings.
 • Continue to wear masks and social distance.
 • Wash your hands frequently and disinfect high touch surfaces regularly.

If you or your student are experiencing any COVID symptoms, please stay home and contact your school.

Lastly, we recommend a COVID test before students return to school on January 3 so that our school communities stay as healthy as possible.

We hope you continue to enjoy a winter break that is restful and rejuvenating. Thank you for all that you do to keep your family and others healthy and ready for the second half of the school year.


SPS冠状病毒更新

Chinese

西雅图公立学校家庭门, 

新冠肺炎(COVID-19)的Omicron变体病毒株正在迅速传播,西雅图公立学校正在了解西雅图公共卫生部门的消息。虽然目前我们不知道Omicron将对我们的学校和社区会带来什么的影响,但是我们想要告诉你我们现在的想法。

目前我们的计划仍然是在 1 月 4 日星期一,重新开放学校上课。

虽然我们有这样的计划,同时我们也在准备有可能有一些教室,也许还有一些学校,在一月份某个时段会转为上网课。 

任何时候的不确定性都是具有挑战性的,但在过去几周的压力和焦虑之后,没有任何时候比现在更具有挑战性了。我们现在告诉你此消息如果孩子们需要改换到网上学习,让你们有机会先做好准备。

我们计划在必要时提供最新消息。校区职员将努力来确保我们所做出的决定能够保证我们的家人、学生和员工都获得安全和健康

同时,我们非常鼓励所有家庭:

 • 疫苗。现在,5岁以上的人士就可以打疫苗。
 • 打加强剂。现在 16 岁以上的人士就可以加强剂。
 • 避免参加大型聚会。
 • 继续戴口罩和保持社交距离。
 • 经常洗手并定期对频繁接触的表面进行消毒。

如果你或你的学生出现任何新冠肺炎(COVID)症状,请留在家中并联系你的学校。

最后,我们建议在学生 1 月 3 日回校之前进行新冠肺炎(COVID)测试让我们的学校社区尽可能保持健康。

我们希望你能继续享受宁静和重新得力的寒假。感谢你为家人和其他人保持健康作出的努力,并为下学年做好准备。

诚恳的,

西雅图公立学校公共事务办公室


Macluumaadka Coronavirus ee SPS

Somali

Qoysaska SPS, 

Nooca Omicron ee COVID-19 iayaa u faafaya si degdega, markaas anaga oo ah SPS waxaan la soconaa caafimaadka dadweynaha halkan gudaha Seattle. Inkasta oo aanaan ogayn saamaynta buuxda ee uu Omicron uu ku yeelan doono dugsiyadeena iyo bulshadeena, waxaan rabnaa inaan kula wadaagno fekerkayaga hadda. 

Qorshahayagu waa in dib loo fruo dugsiyada sidii qorshaysnayd Isniinta, Janaayo 4. 

Taas marka la sheegay, waxaan iyana u diyaar noqonaynaa suurtagalnimada in fasalada qaar, iyo malaha fasalada qaar, ay noqon doonaan barashada fogaalka ah waqti ka mid ah gudaha Janaaayo. 

Hubanti la’aan waqti kasta iman kartaa waa caqabad, laakiin si aan ka badnayn hadda, kadib kadeedkii iyo cabsidii dhawrkii toddobaad ee tagay. Waxaan idinla wadaagaynaa macluumaadkan si aad diyaar ugu noqotaan sida ugu suurtagalsan haddii ilmahaagu u baahdo in loo wareejiyo waxbarashada fogaalka ah.

Waxaan ku talo-jirnaa inaan bixino la-socodsiin, hadba sidii daruuri ah. Shaqaalaheenu waxay ka shaqayn doonaan habinta in aan samayno go’aano ku haya qoysaskeena, ardayda, iyo shaqaalaha ammaan iyo caafimaad wacan.

Inta muddadaas lagu jiro, waxaan si xoog leh ugu dhiirigelinaynaa qoysaskeena in ay:

 • Is-tallaalaan. Tallaalka hadda waxa heli kara dadka da’da 5+.
 • Qaado irbadda xoojiyaha. Xoojiyayaasha waxa hadda heli kara dadka da’d 16+.
 • Iska ilaali isku-imaatinada waaweyn.
 • Sii-wad xidhashada maaskaraha iyo kala-fogaanshaha bulshada.
 • Dhaq gacmahaaga si joogto ah oo jeermis ka dil meelaha aad si joogto ah loo taabto.

Haddii adiga ama ardaygaagu aad yeelataan inaba astaamaha COVID, fadlan guriga joog oo laxiriir dugsigaaga.

Ugu danbaynta, waxaan soojeedinaynaa baaritaanka COVID kahor inta aanay ardaydu ku noqon dugsiga Janaayo 3 si uu bulshada dugsigeenu u ahaadaan sida ugu caafimaadsan ee suurtogal ah.

Waxaan rajeynaynaa inaad ku naalooto fasax jiilaal oo leh naasho iyo dibu firfircoonaan. Waad ku mahadsan tahay dhammaan wixii aad qabatay si aad qoyskaaga iyo kuwa kaleba ugu hayso caafimaad oo diyaar u noqoto qaybta labaad ee sannad dugsiyeedka.

Si daacadnimo leh,

Xafiiska SPS ee Arrimaha Dadweynaha


Actualizaciones de SPS del Coronavirus

Spanish

Familias de SPS: 

La variante Omicron del COVID-19 se propaga rápidamente, y en SPS monitoreamos la salud pública aquí en Seattle. Si bien no conocemos el impacto total que Omicron tendrá en nuestras escuelas y comunidad, queremos compartir nuestro pensamiento actual con ustedes. 

Nuestro plan es reabrir las escuelas según lo programado el lunes 4 de enero. 

Dicho esto, también nos preparamos para la posibilidad de que algunas aulas, y tal vez algunas escuelas, tengan que volver a aprendizaje a distancia en algún momento de enero. 

La incertidumbre en cualquier momento es un desafío, pero no tiene comparación con el estrés y la ansiedad de las últimas semanas. Compartimos esta información con ustedes ahora para que puedan estar lo más preparados posible en caso de que sus hijos necesiten cambiar al aprendizaje a distancia.

Tenemos la intención de proporcionar novedades, según sea necesario. Nuestro personal trabajará para asegurar que tomemos decisiones que mantengan a nuestras familias, estudiantes y personal seguros y saludables.

Mientras tanto, recomendamos encarecidamente a todas nuestras familias:

 • Reciban la vacuna. Las vacunas ahora están disponibles para personas mayores de 5 años.
 • Reciban una vacuna de refuerzo. Las vacunas de refuerzo ahora están disponibles para personas mayores de 16 años.
 • Eviten las reuniones numerosas.
 • Continúen con el uso del tapabocas y el distanciamiento social.
 • Lávense las manos con frecuencia y desinfecten las superficies de alto contacto con regularidad.

Si ustedes o sus estudiantes experimentan algún síntoma del COVID, quédense en casa y comuníquense con sus escuelas.

Por último, recomendamos una prueba de COVID antes de que los estudiantes regresen a la escuela el 3 de enero para que nuestras comunidades escolares se mantengan lo más saludables posible.

Esperamos que continúen disfrutando de unas vacaciones de invierno relajantes y rejuvenecedoras. Gracias por todo lo que hacen para mantener a su familia y a los demás saludables y listos para el segundo semestre del año escolar.

Atentamente,

Oficina de Asuntos Públicos de SPS


SPS Coronavirus Cập nhật

Vietnamese

Kính gởi các Gia Đình SPS,

Biến thể Omicron của COVID-19 đang lan truyền nhanh chóng và chúng tôi ở SPS đang theo dõi sức khỏe cộng đồng tại Seattle. Mặc dù chúng tôi không biết toàn bộ tác động của Omicron đối với trường học và cộng đồng của chúng ta, nhưng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những suy nghĩ hiện tại của chúng tôi.

Kế hoạch của chúng tôi là mở cửa trở lại các trường học như dự kiến ​​vào Thứ Hai, ngày 4 tháng Giêng.

Điều đó nói rằng, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho khả năng một số lớp học, và có lẽ một số trường học, sẽ phải học từ xa vào một thời điểm nào đó trong tháng Giêng.

Sự không chắc chắn bất cứ lúc nào cũng là một thách thức, hiện tại cũng vậy, sau những căng thẳng và lo lắng trong vài tuần qua. Chúng tôi chia sẻ thông tin này với quý vị bây giờ để quý vị có thể sẵn sàng nhất có thể nếu con quý vị cần chuyển sang học từ xa.

Chúng tôi dự định sẽ cung cấp thông tin cập nhật, nếu cần thiết. Nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc nhằm bảo đảm rằng chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định để giữ cho gia đình, học sinh và nhân viên của chúng tôi được an toàn và có sức khỏe tốt.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả gia đình:

 • Hãy tiêm chủng. Thuốc chủng ngừa hiện có sẵn cho các cá nhân từ 5 tuổi trở lên.
 • Hãy tiêm mũi tăng cường. Các mũi tăng cường hiện có sẵn cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên.
 • Tránh tụ tập đông người.
 • Tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.
 • Thường xuyên rửa tay và thường xuyên khử trùng các bề mặt tiếp xúc nhiều.

Nếu quý vị hoặc học sinh của quý vị đang gặp bất kỳ triệu chứng COVID nào, xin vui lòng ở nhà và liên hệ với trường học của quý vị.

Cuối cùng, chúng tôi khuyên quý vị nên làm xét nghiệm COVID trước khi học sinh trở lại trường vào ngày 3 tháng 1 để cộng đồng trường học của chúng ta luôn khỏe mạnh nhất có thể.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ đông thật yên bình tái tạo nang lượng. Cảm ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị làm để giữ cho gia đình mình và những người khác được khỏe mạnh và sẵn sàng cho nửa năm học còn lại.

Trân trọng,

Văn Phòng Phụ Trách các Vấn Đề Công của SPS

You may also be interested in

COVID Vaccines for Students
Seattle Public Schools is offering several vaccine clinics for students and staff in January.
Schools Closed or Shifting to Remote Learning
A list of schools that have a schedule change due to high absentee or quarantine rates.
COVID Testing for Students
Students can take a test at their school or at a regional testing site.