Skip To ContentSkip To Content
  English Language Proficiency Assessment Spring 2021 Update
  Posted on 05/05/2021

  English Language Proficiency Assessment Spring 2021 Update

  Each year, the school district is required to assess all eligible English learner students on their English language skills in reading, writing, speaking, and listening. We assess these skills with a test called the "English Language Proficiency Assessment for the 21st Century" (ELPA21). The test will not affect your child's grades. The test determines whether your child will continue receiving English language support. We send the results of your child's test to your home in the fall.

  EL students in remote learning are NOT required to come to school to take the test, but the district must offer them the opportunity. To fulfill this obligation, the district is planning to provide testing opportunities on select Saturdays in May at the John Stanford Center for Educational Excellence.

  If you would like your student to take the ELPA21 this year, please email ELPA21@seattleschools.org between now and May 15 and we will make arrangements for your student to be tested.

   


   

  Amharic

  የትምህርት ቤት ዲስትሪክት በየአመቱ ብቁ የሆኑትን የእንግሊዝኛ ተማሪዎች፣የእንግሊዝኛ ቋንቋ የንባብ፣የፅሁፍ፣የንግግር እና የማዳመጥ ችሎታቸውን እንዲገመግም ይጠየቃል፡፡እነዚህን ችሎታዎች “English Language Proficiency Assessment for the 21st Century” (ELPA21) ተብሎ በሚጠራው ፈተና እንገመግማለን። ይህ ፈተና በልጅዎ ውጤቶች ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም።ፈተናው ልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ ማግኘቱን መቀጠሉን ይወስናል።የልጅዎን የፈተና ውጤቶች በመከር ወቅት ወደ ቤትዎ እንልካለን።

  የርቀት ትምህርት የሚማሩ የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ፈተናውን ለመውሰድ ወደ ትምህርት ቤት መምጣት አይጠበቅባቸውም፣ነገር ግን ዲስትሪክቱ ተማሪዎች ፈተናውን የሚወስዱበት ዕድሎች ማቅረብ አለበት።ዲስትሪክቱ ይህንን ግዴታ ለመወጣት በግንቦት ወር በተመረጡ ቅዳሜዎች በ John Stanford Center for Educational Excellence ፈተናዎችን ለመስጠት አቅዷል፡፡

  ተማሪዎ በዚህ ዓመት የ ELPA21 ፈተና እንዲወስድ ከፈለጉ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ግንቦት 15 ባለው ጊዜ ወደ ELPA21@seattleschools.org ኢሜል ይላኩ እና ተማሪዎ ለመፈተን ዝግጅት እናደርጋለን፡፡

   


   

  Chinese

  每年,校区都需要评估所有合资格的英语学习学生的英语阅读,写作,口语和聆听能力。我们通过名为"21世纪英语水平评估"(ELPA21)的测试来评估这些技能。此测试是不会影响你孩子的成绩的。此测试是要确定你的孩子是否将继续获得英语上的额外支持。我们会在秋季把你孩子的测试结果寄到你的家中。

  正在进行远程学习的英语学习学生是不会被要求亲身到学校参加测试,但是校区是必须为他们提供这个测试的机会。为了履行这一义务,校区计划在五月的特定星期六在John Stanford中心提供评估机会。

  如果你希望你的学生今年参加ELPA21测试,请从即日起至5月15日之间发送电子邮件至 ELPA21@seattleschools.org,我们将为你的学生安排评估。

   


   

  Somali

  Sanad kasta, Dugsiyada degmada waxaa loo baahanyahay in ay qiimeyaan dhamaan ardayda u qalanta barashada Ingiriiska xirfadooda luqada akhriska ee Ingiriiskat , qorista, ku hadalka iyo dhageysiga. Waxaan ku qiimeyneynaa xirfadahan imtixaan “Qiimeynta Aqoonta Luqada Ingiriis, Qarniga 21st ” (ELPA21). Imtixaanka ma saameynayo dhibcaha ilmahaaga. Imtixaanku wuxuu sheegayaa in ilmahaagu sii wadi doono helitaanka taageerada luqada Ingiriisiga. Waxaan u direynaa natiijada qiimeynta ilmahaaga gurigaaga deyrta.

  Ardayda EL ee barashada fog looma bahna inay u yimaadaan dugsiga si ay imtixaanka u galaan, Ardayda barashada fog loogama baahna inay u yimaadaan dugsiga si ay imtixaanka u galaan, Lakiin waxay degmadu qorsheyneysaa inay bixiso fursado imtixaan ah bisha May maalmaha Sabtiga waxaana lagu qabanayaa xarunta John Stanford Center for Educational Excellence.

  Hadii aad jeceshahay in ardaygaagu qaato imtixaanka ELPA21 sanadkaan , fadlan email u soo dir ELPA21@seattleschools.org inta u dhexeysa hada ilaa May 15 waxaan diyaarin doonaa ardaygaaga si loo imtixaanka looga qaado.

   


   

  Spanish

  Cada año, se requiere que el distrito escolar evalúe a todos los estudiantes elegibles aprendices de inglés en sus habilidades del idioma inglés en lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. Evaluamos estas habilidades con una prueba llamada “Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para el siglo XXI” (ELPA21). El examen no afectará las calificaciones de su hijo. La prueba determina si su hijo seguirá recibiendo apoyo en el idioma inglés. Enviamos los resultados del examen de su hijo a su casa en el otoño.

  Los estudiantes Aprendiendo Ingles (EL) en aprendizaje remoto NO están obligados a venir a la escuela para tomar el examen, pero el Distrito debe ofrecerles la oportunidad. Para cumplir con esta obligación, el Distrito planea brindar oportunidades de exámenes en determinados sábados de mayo en el Centro John Stanford para la Excelencia Educativa.

  Si desea que su estudiante tome la ELPA21 este año, envíe un correo electrónico a ELPA21@seattleschools.org entre hoy y el 15 de mayo, y haremos los arreglos necesarios para que su estudiante sea examinado.

   


   

  Vietnamese

  Mỗi năm, khu học chánh được yêu cầu đánh giá tất cả học sinh đủ điều kiện trong chương trình học tiếng Anh về các kỹ năng tiếng Anh cho việc đọc, viết, nói và nghe của các em. Chúng tôi đánh giá những kỹ năng này qua một bài kiểm tra được gọi là “English Language Proficiency Assessment for the 21st Century” (ELPA21). Bài kiểm tra này sẽ không ảnh hưởng đến điểm số của con quý vị. Bài kiểm tra chỉ để xác định xem con quý vị có tiếp tục nhận được sự hỗ trợ Anh ngữ hay không. Chúng tôi sẽ gửi kết quả kiểm tra của con quý vị về nhà vào mùa thu.

  Học sinh EL đang học trực tuyến KHÔNG bắt buộc phải đến trường để làm bài kiểm tra, nhưng Học khu phải tạo điều kiện cho các em. Để thực hiện nghĩa vụ này, Học khu đang có kế hoạch cung cấp các cơ hội để làm bài kiểm tra vào các ngày thứ Bảy được chọn vào tháng 5 tại Văn Phòng Trung Tâm-John Stanford Center for Educational Excellence.

  Nếu quý vị muốn học sinh của mình tham gia ELPA21 trong năm nay, vui lòng email tới ELPA21@seattleschools.org từ bây giờ cho đến ngày 15, tháng 5 và chúng tôi sẽ sắp xếp để học sinh của quý vị được kiểm tra.