Skip To ContentSkip To Content

  Key Seattle Public Schools Resources

  Tagalog

  Mga Serbisyo sa Pagsasalin-wika at Interpretasyon (Pagbibigay Kahulugan)

  • Poster sa mga Serbisyo sa Pagsasalin-wika at Pagbibigay Kahulugan
  • Lahat ng mga magulang at mga tagapag-alaga ng mga mag-aaral ng Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle ay may karapatan sa impormasyon tungkol sa edukasyon ng kanilang anak sa isang wikang kanilang naiintindihan.
  • Isang hinirang na bilinggwal na kawani ang nagbibigay ng pagsasalin-wika at pagbibigay kahulugan sa aming nangungunang siyam na wika. Ang ibang wika (kabilang ang Wikang Gamit ang Senyas ng Amerikano) ay mayroon sa pamamagitan ng paghiling. Magbasa pa tungkol sa aming mga serbisyo sa aming webpage ng pagsasalin-wika at pagbibigay kahulugan.

  Sentro sa Pagtanggap at mga Serbsiyo sa Palistahan

  • Pag-aralan kung paano magpalista ng bagong mag-aaral at impormasyon tungkol sa bukas na palistahan para sa pagpili ng paaralan (pagpapalista sa ibang paaralan) sa aming webpage ng Palistahan (Enrollment).

  Abanteng Pag-aaral

  • Ang Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle ay naghahandog ng Serbisyo sa May Mataas na Kakayahan, Abanteng Pag-aaral/Spectrum para sa mga mag-aaral na natasa na at itinalaga bilang mag-aaral na abante. Matuto pa sa aming webpage ng Abanteng Pag-aaral (Advanced Learning).

  Pagpasok

  Paghadlang sa Pananakot at Panliligalig

  Kalendaryo

  Tagabigay ng Pag-aalaga ng Bata

  • Humanap ng impormasyon tungkol sa preschool, bago at pagkatapos ng pagbibigay-alaga ng bata, at mga tulong para makabayad sa pag-aalaga ng bata sa webpage ng Maagang Pag-aaral (Early Learning).

  Kahandaan Sa Kolehiyo at Karera

  Pagpili sa Komunikasyon

  • Ang distrito at mga paaralan ay kinokontak ang mga pamilya na may mga mahalagang paalala at madaliang impormasyon sa pamamagitan ng telepono at email. Pag-aralan kung paano ninyo gustong tumanggap ng komunikasyon mula sa inyong paaralan at distrito sa aming webpage ng pagpili sa komunikasyon (communication preferences).

  Mga Pormularyo at Opisyal na Patalastas

  • Humanap ng mga pormularyo na maaaring kailanganin ng mga pamilya upang kumpletuhin para sa kanilang mga mag-aaral. Humanap ng mahalagang mga pormularyo na isinaling wika sa aming webpage ng isinaling wika (translated forms).
  • Bumasa ng mga opisyal na patalastas ng distrito sa mga mag-aaral at pamilya ng Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle sa aming website ng opisyal na mga patalastas (official notices).

  Kalususan at kagalingan

  • Humanap ng pangkalahatang impormasyon sa kalusugan para sa lahat ng mag-aaral, kasama ang mga kailangang bakuna at pormularyo sa kalusugan, sa aming webpage ng Serbisyo sa Kalusugan (Health Services).

  Pagkawala ng Matitirhan

  Mga Tanghalian at Pagkain sa Paaralan

  Ombudsperson

  Mga Pantulong Pang-akademiko sa Online

  Preschool at Maagang Pagkatuto

  • Matuto tungkol sa mga opsiyon sa preschool at paano ipalista ang inyong mag-aaral sa kindergarten sa aming webpage ng Pagkatuto ng Maaga (Early Learning).

  Schoology

  • Ang Schoology ay isang kasangkapan na maaaring gamitin ng mga guro upang makipagbalitaan sa mga magulang, tagapag-alaga, at mag-aaral tungkol sa araw-araw na trabaho sa kurso, tulad ng mga petsa at takdang aralin. Bisitahin ang Schoology.

  The Source

  • Gamitin ang The Source upang tingnan ang mga iskedyul ng mag-aaral, mga nakuha sa pagsusulit, mga pasok, impormasyon sa silid aklatan, at mga grado ng mag-aaral sa sekondarya. Bisitahin ang The Source.

  Espesyal na Edukasyon

  Transportasyon

  Tingnan ang SPS Website sa Inyong Wika

  Inaanyayahan namin kayo na maghanap-hanap sa website ng SPS sa inyong wika upang makakuha ng impormasyon tungkol sa edukasyon ng inyong anak.

  Ang buton ng Google Translate ay nagbibigay ng halos kapantay na salin-wika ng nilalaman ng bawa’t webpage, at parang ganito:

  Google translate feature icon

  Para sa marami pang impormasyon o tulong, pakikontak ang Mga Serbisyo sa Pagsasalin-wika at pagbibigay kahulugan (Translation & Interpretation Services): (206) 252-0070 o languages@seattleschools.org