Skip To ContentSkip To Content

  የትርጉም አገልግሎት

  • የትርጉም አገልግሎት ፖስተር
  • ሁሉም የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ወላጆችና አሳዳጊዎች የልጃቸውን የት/ሁኔታ መረጃ በሚረዱት ቋንቋ የማግኘት መብት አላቸው::
  • ከሁለት ቋንቋዎች በላይ የሚናገሩ ሰራተኞቻችን ዋና ዋና በሆኑት ዘጠኝ ቋንቋዎቻችን የትርጉም አገልግሎት ይሰጣሉ:: የሌሎች ቋንቋዎች (የአሜሪካን የምልክት ቋንቋን ጨምሮ) ጥያቄ በማቅረብ አገልግሎቱን ማግኘት ይቻላል:: ስለ አገልግሎታችን ይበልጥ ለማወቅ ከፈለጉ ከትርጉም አገልግሎት ድህረ - ገጻችን ያንብቡ::

  የቅበላ ማዕከል እና የምዝገባ አገልግሎቶች:

  ከፍ/ላቅ ያለ ትምህርት

  አቴንዳንስ/ስለ መገኘት

  ጉልበተኝነትንና ትንኮሳን መከላከል

  ካላንደር

  የልጆች ጥበቃ አቅራቢዎች

  ኮሌጅ እና የስራ ዝግጁነት

  የግኑኝነት/የመገናኛ አማራጮች

  ቅጾችና ኦፊሴላዊ ማሳሰቢያዎች

  ጤና እና ደህንነት

  የቤት ዕጦት

  ምሳና የት/ቤት ምግቦች

  የእንባ ጠባቂ

  በኦንላይን የሚገኙ የአካዳሚ ግብዓቶች

  አጸደ ህጻናትና ቅድመ መደበኛ ትምህርት

  ስኩሎጂ

  • ስኩሎጂ መምህራን ከወላጆች: አሳዳጊዎች: እና ከተማሪዎች ጋር የ እለት እለት የትምህርት ስራቸውን ለምሳሌ:- ቀናትና አሳይመንቶችን አስመልክቶ ለመገናኘት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው:: ስኩሎጂን ይጎብኙ::

  ሶርስ

  • የተማሪን መርሃ ግብር: የምዘና ውጤት: አቴንዳንስ: የቤተመጻህፍት መረጃ: እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን ዉጤት ለማየት ይጠቀሙበት:: ሶርስን ይጎብኙ::

  ልዩ ትምህርት

  ትራንስፖርት