Preparing for Kindergarten

Tigrigna

ወለዲንቤተሰብንናይህጻንናይመጀመሪያመማህራንከምምዃኖምመጠንኣብምምሃርእቲህጻንዓቢተራኣለዎም።ህጻናትብዝተፈላለየመገዲንብዝተፈላለየደረጃንከምዓቕሞምትምህርቲይቀስሙ።ብተወሳኺናብቤትትምህርቲዝተፈላለየክእለትሒዞምእዮምዝመጹ።እዘንዝስዕባመምርሒታትእምበኣርገለንህጻናትንመዋለህፃናትንምድላውዘድልዮምክእለታትኣብሹድሽተኣገደስቲናይዕብየትክፋላትሰሪዓንቀሪበንኣለዋ።እቲምስኡዝኸይድኣብታሕቲዘሎዝርዝራትንውላድኩምብዝበለጸንቤትትምህርቲድሉውንምግባርኣበየማይመዳይዕብየትንብከመይክትሰርሑከምዘለኩምንዝሕብር

ማሕበራዊ / ስምዒታዊ

 • ውላደይበዓል 2ደረጃመምርሒታትብቀጻሊከክብርን/ክተክብርንበዓል 3ደረጃመምርሒታትክርዳእን/ክትርዳእንጀሚሩ/ኣሎ/ላ።
 • ውላደይእዘንዝስዕባመዓልታዊተግባራትከምድራር፣ነብስካምሕጻብ፣ስኒካምሕጻብ፣ቅድሚድቃስምንባብንኣብስዓትካምድቃስንይክእል/ትኽእል።
 • ውላደይስሚዒቱ/ (ንኣብነት፡ተሓጊሰኣለኩ፣ሓዘነኣለኩ፣ተበሪሁኒኣሎ)ክገልጽ/ክትገልጽይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይምስዝጭነቅ/ትጭነቅወይዝኹሪ/ትኹሪንነብሱ/ንነብሳከተሃዳድእ/ክተተሃዳድእይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይጃኬቱ/ባዕሉ/ክለብስ/ክተለብስይኽእል/ትክእል።
 • ውላደይሽቃቅብዘይሓገዝክጥቀም/ክትጥቀምይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይኢዱ/ክሕጸብ/ክትሕጸብይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይመጻወቲኡ/ክጥርንፍ/ክትጥርንፍ፣ንእሽቶዝፈሰሰነገርከጽሪ/ክተጽርንተጻዊቱ/ምስወድአ/አትክጽር/ክተጽርንይኽእል/ትኽእል
 • ውላደይምምቃል፣ተራካምሕላውንንካልኦትምሕጋዝንይክእል/ትኽእል።
 • ውላደይንሓድሽኩነታት/ወይሰባትንክላመድ/ክትላመድጸገምየብሉን/የብላን።
 • ውላደይምስካልኦትብሓባርክጻወት/ክትጻወትይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይንካልኦትከጸናንዕ/ክተጸናንዕይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይብስሩዕምስመሳትኡ/ናይምጽዋትዕድልኣለዎ/ኣለዋ።

 

ኣካላዊ

 • ውላደይምጉያይ፣ምዝላልንምግላብንይኽእል/ትኽእልእያ/ዩ።
 • ውላደይብሓደእግሩ/ጠጠውክትብል/ክብልይኽእል/ትኽእልእያ/ዩ።
 • ውላደይዓቢኩዕሶክድርቢንክቆልብንይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይኩዕሶክቀልዕ/ክትቀልዕይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይመቐስክጥቀም/ክትጥቀምይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይርሳስክሕዝንክጥቐምንይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይክዕጠቕ/ኽትዕጠቕ፣ክሽርንር/ክትሽርንር፣ክቕንጥብ/ክትቕንጥብንክሎግምን/ክትሎግምንይኽእል/ትኽእል።

 

ቋንቋ

 • ውላደይሓሳባቱን/ታንድልየቱን/ታንንምግላጽቃላትይጥቐም/ትጥቐም።
 • ውላደይኣብከባቢኡ/ንዝርኸቡነገራትቃላትብምጥቃምክሰምን/ክትሰምንክገልጽን/ክትገልጽንይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይመዓልታዊሓደሽቲቃላትይጥቐም/ትጥቐም።
 • ውላደይካልኦትክርድእዎ/ክርድእዋንይኽእሉንብንጹርይዛረብ/ትዛረብን።
 • ውላደይካብ 4ካሳብ 6ዝበጽሑቃልትተጠቂሙ/ክዛረብ/ክትዛረብይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይብዛዕባዝሓለፉፍጻሜታትብዝርዝርክዛረብ/ክትዛረብይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይብዛዕባሓደኣርእስቲምስካልኦትሰባትተርኡሓልዩ/ክዛረብ/ክትዛረብይኽእል/ትኽእል።

 

ዕብየት ኣእምሮ

 • ውላደይንሓደግድልንምፍታሕብብዙሕመገዲታትክሓስብይኽእል/ትኽእል።                                  
 • ውላደይህንጥዩነትንሕቶታትንምምላስድልየትንኣለዎ/ዋ።                                   
 • ውላደይኣብጸወታንኣብምፍታሕግድላትንተዓጻጻፍነትንመሃዝነትንየርኢ/ተርኢ።                                        
 • ውላደይንነገራትብሕብሪ፣ቅርጺ፣መጠንወዘተክምድብን/ክትምድብንክፈልንይኽእል/ትኽእል።                                            
 • ውላደይረጊኡ/ክቕመጥ/ክትቕመጥ፣ከድህብን/ክተድህብንከሰልቸወ/ከይሰልቸወትኣብሓደንጥፈትከዋሳእን/ክትዋሳእይኽእል/ትኽእል

 

ምንባብን ምጽሓፍን

 • ውላደይካብ 5ክሳብ 10ዝበጽሑሓደህርመትዘለዎምቃላትወይመዝሙርህጻናትይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይቃላትብተማሳሳሊድምጺ (ንኣብነት፤ቢግ፣ብራውን፣ቢር)ክምዝጅምራይፈልጥ/ትፈልጥ።
 • ውላደይክፍላታትቃላት (ንኣብነት፤ፒ፣ክልተክፋላትወይክልተኣናበብቲ)ከምዘለዎምይፈልጥ/ትፈልጥ።
 • ውላደይካብ 10ክሳብ 20ብዓቢንካብ 10ክሳብ 20ዝበጽሑብንእሽቶዝተጻሕፉፊደላትከለሊ/ክተለሊይክእል/ትክእል።
 • ውላደይካብ 10ክሳብ 20ዝበጽሑፊደላትብትኽክልከድምጽ/ክተድምጽይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይምስክፋላትመጽሓፍንኣብነትሽፋን፣ኣርእስቲ፣ገጽ፣ቃላትወዘተጽበቅሌላኣለዎ/ዋ።
 • ውላደይምስዓበይቲየንብብ/ተንብብወይጽውጽዋይመዓልታዊይሰምዕ/ትሰምዕንብዛዕባዝሰምዖ/ዝሰምዓቶክትርክንክዛረብንይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይብስእሊወይብጽሑፍቃላትብምጥቃምዛንታክጽሕፍ/ክትጽሕፍይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይስሙ/ክጽሕፍን/ክትጽሕፍንእተንፊደላትክለልን/ክተለሊንይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይንፊደላትእንግሊዝክወጸን/ክትወጸንይኽእል/ትኽእል

           

ቁጽሪ

 • ውላደይካብ 10ክሳብ 20ዝበጽሑነገራትእንዳመልከተ/ክፈቅድ/ክትፈቅድይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይክሳብ 20ዓውኢሉብታርታክፈቅድ/ክትፈድይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይከምብዙሕ፣ውሑድንማዕረንዝብላቃላትክርዳእን/ክትርዳእንክጥቀምን/ክትጥቀምንጀሚሩ/ጀሚራኣላ/ሎ።
 • ውላደይካብ 1ክሳብ 10ቁጽሪታትከለሊ/ክተለሊይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይካብ 1ክሳብ 10ዘለዉቁጽሪታትምስተማሳሳሊብዝሒዘለዎምነገራከዛምድ/ክተዛምድይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይለሙድቅርጺታት (ንኣብነት፡ክቢ፣ርቡዕኩርናዕ፣ስሉስኩርናዕ)ከለሊ/ክተለሊይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይቅልልዝበሉቅርጽታትከዛምድን/ክተዛምድንክፈልን/ክትፈልንይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይኣብግዜጸወታመዓቀኒመሳርሒታ (ንኣብነት፡ኩባያ፣ማንካ፣መስመር፣ሚዛን)ይጥቀም/ትጥቀምእዩ/ያ።
 • ውላደይንነገራትብመጠን፣ብቕርጺንክብደትን (ንኣብነት፡ዓቢ፣ከቢብ፣ከቢድ)ኢሉ/ክገልጽ/ክትገልጽይኽእል/ትኽእል።
 • ውላደይንነገራትብታርታ (ንኣብነት፤ 1ይ፣ 2ይ፣ 3)ክትሰርዕይኽእል/ትኽእል

  

ውልቃዊ ሓበሬታ

 • ውላደይናቱ/ናታስም፣ስምኣቦንስምወለድንይፈልጥ/ትፈልጥእዩ/ያ።
 • ውላደይናቱ/ናታኣድሻንቁጽሪቴሌፎንንይፈልጥ/ጥፈልጥእያ/ዩ።
 • ውላደይክሳብ 10ኣካላትሰብነት (ንኣብነት፤ርእሲ፣መንኩብ፣ብርኪ፣ኣጻብዕትንወዘተ… )ይፈልጥ/ጥፈልጥ።
 • ውላደይዕድሜኡን/ኣንዕለትልደቱን/ታንይፈልጥ/ትፈልጥ።