Seattle Public Schools

Preparing for Kindergarten

Tagalog

Tagalog

Ang mga magulang at mga pamilya ay may pinakamahalagang papel bilang unang guro ng kanilang anak. Ang mga bata ay natututo sa magkakaibang paraan at magkakaibang antas. Pumapasok sila sa paaralan na may iba’t ibang kasanayan. Ang mga panuntunang ito ay nagtatampok ng ilang kasanayan na kailangan ng mga bata na ihanda para sa kindergarten sa anim na bahagi na pauunlarin. Ang listahan sa ibaba ay nagmumungkahi ng paraan upang gawin sainyong anak para matulungan siya na mas maging handa para sa pagpasok sa paaralan.

Sosyal/ Emosyonal   

 • Ang aking anak ay palagiang nakasusunod sa 2-hakbang na direksiyon at nagsisimulang sumunod sa 3-hakbang na direksiyon.                                         
 • Ang aking anak ay nakakatanda at sumusunod sa mga palagiang ginagawa(hal. tanghalian, paliligo, pagsisipilyo, pagbabasa ng kuwento, pagtulog).                                          
 • Ang aking anak ay nakapagsasabi ng kanyang nadarama (hal. Masaya ako, Malungkot ako, nagagalak ako).            
 • Ang aking anak ay nakakalma ang sarili niya kung naiinis o nagagalit.                                        
 • Ang aking anak ay naisusuot ang kanyang coat ng mag-isa.                                           
 • Ang aking anak ay nakagagamit ng palikuran ng mag-isa.                               
 • Ang aking anak ay nakapaghuhugas ng kanyang kamay.                                 
 • Ang aking anak ay naitatabi ang kanyang mga laruan, naglilinis ng mga naligwak at dumarampot ng dumi na gawa niya.
 • Ang aking anak ay nagbabahagi, nagpapaubaya, at tumutulong sa iba.                                     
 • Ang aking anak ay naiaakma ang sarili sa bagong sitwasyon at/ o tao.                                      
 • Ang aking anak ay nakikisama sa paglalaro sa iba.                                             
 • Ang aking anak ay nakakapag-aliw ng ibang tao.                                
 • Ang aking anak ay may pagkakataon na makipaglaro palagi sa parehong kaibigan na kaedad niya.                      

Pisikal

 • Ang aking anak ay nakatatakbo, nakalulundag, at nakakakaskas ng takbo.                                              
 • Ang aking anak ay nakatatayo ng isang paa.                                         
 • Ang aking anak ay nakahahagis at nakasasalo ng malaking bola.                                  
 • Ang aking anak ay nakasisipa ng bola.                                     
 • Ang aking anak ay nakagugupit gamit ang gunting.                                           
 • Ang aking anak ay nakahahawak at nakagagamit ng lapis.                                              
 • Ang aking anak ay nakakahibilya, nakakapagsiper, nakasasarado at nakakabutones.         

Wika

 • Ang aking anak ay nakagagamit ng mga salita para ipahayag ang kanyang iniisip at kailangan.
 • Ang aking anak ay nakapagsasabi at nakapaglalarawan ng mga pamilyar na bagay sa kanyang daigdig.
 • Ang aking anak ay gumagamit ng bagong mga salita araw-araw.
 • Ang aking anak ay nakapagsasalita ng malinaw at naiintindihan ng karamihang tao.
 • Ang aking anak ay nakapagsasalita ng 4-6 na salitang pangungusap.
 • Ang aking anak ay nakapagsasalita tungkol sa mga bagay na nangyari na na may detalye.
 • Ang aking anak ay maaaring makipagsalitaan sa isang paksa sa ibang tao, nagsasalitan sa pag-uusap.

Pag-iisip

 • Ang aking anak ay nakaiisip ng mas higit sa isang paraan ng paglutas ng problema.
 • Ang aking anak ay nagpapakita ng kasabikang matuto at naghahanap ng mga sagot sa mga tanong.
 • Ang anak ay nagpapakita ng pakikibagay at pagkamalikhain sa laro at paglutas ng problema.
 • Ang aking anak ay nakapaggugrupo ng mga bagay ayon sa kulay, hugis, o sukat atbp.
 • Ang aking anak ay nakauupong maayos, nananatiling nakapokus, at nakatutok sa isang gawain.

Karunungan sa Pagbasa at Pagsulat

 • Ang aking anak ay nalalaman ang 5-10 mga tugma o mga pambatang awit.                                           
 • Ang aking anak ay nalalaman kung ang mga salita ay nagsisimula sa parehong tunog ( halimbawa: malaki, kulay-kape, oso).
 • Ang aking anak ay naririnig ang bahagi ng mga salita (hal. hap-py, 2 bahagi o 2 pantig
 • Ang aking anak ay nakikilala at nasasabi ang 10-20 malaki at 10-20 maliliit na letra.
 • Ang aking anak ay nasasabi ang tamang tunog para sa 10-20 letra.
 • Ang aking anak ay pamilyar sa bahagi ng isang aklat, pabalat, pamagat, mga pahina, mga salita, atbp.                  
 • Ang anak ay bumabasa kasama ng isang matanda o nakikinig sa isang kuwento araw-araw, nasasabi niya ang tungkol dito at naiku  kuwentong mu li.
 • Ang anak ay” sumusulat” ng isang kuwento sa pamamagitan ng pagguhit ng mga larawan at/ o paggamit ng mga letra.
 • Ang aking anak ay nakasusulat na kanayang pangalan at natutukoy ang mga letra.                        
 • Ang aking anak ay nasasabi ang alpabeto.

Matematika 

 • Ang aking anak ay nakabibilang ng 10-20 mga bagay, itinuturo ang bawa’t bagay.                                               
 • Ang aking anak ay nakabibilang ng malakas, ng sunod-sunod, hanggang 20.                                          
 • Ang aking anak ay nagsisimulang maunawaan at magamit ang salitang marami, kakaunti at pareho.   
 • Ang aking anak ay nakakakilala ng mga numero 1-10.                                      
 • Ang aking anak ay nakakokonekta ng mga numero 1-10 na may magkakaparehong set ng mga bagay.
 • Ang aking anak ay nakakakilala ng mga karananiwang hugis (hal. Bilog, parisukat, triangulo, parihaba). 
 • Ang aking anak ay naipapareho at napagbubukod ang mga simpleng bagay.                                         
 • Ang aking anak ay gumagamit ng mga kagamitang panukat sa laro (hal. tasa, kutsara, ruler, timbangan).    
 • Ang aking anak ay nakagagamit ng mga salita para ilarawan ang mga bagay sa pamamagitan ng sukat, hugis, at timbang (hal. Malaki, bilog, mabigat).
 • Ang aking anak ay nailalagay ang mga bagay ng sunod-sunod (hal. Una, ikalawa, at ikatlo).

Personal na Impormasyon  

 • Ang aking anak ay nalalaman ang kanyang pangalan, apelyido at mga pangalan ng magulang.
 • Ang aking anak ay nalalaman ay kanyang tirahan at numero ng telepono.
 • Ang aking anak ay nakakakilala ng 10 bahagi ng katawan (ulo, balikat, tuhod, daliri, atbp.).
 • Ang aking anak ay nalalaman ang kanyang edad at kaara