Skip To ContentSkip To Content

  ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ/አድቫንስድ ለርኒንግ/መጠቆሚ(መሕተቲ)ቅጥዒ

  ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ(አድቫንስድ ለርኒንግ) ናይ መጠቆሚ(መሕተቲ) ግዜ ካብ ነሓሰ28-ታሕሳስ 7፣2020

  አገዳሲ: ንናይ 2021-22ናይ ትምህርት ዓመት ንዝለዓለ ትምህርቲ ብቕዓት ንምውሳን ኣብ ቀውዒ/ክረምቲ 2020-2021 ዝወሃብ ፈተና

  ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ ንምእታው ንዝረአኽሞ ድልየት ነመስግን።ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣፈፃፅማና ተቐይሩ እዩ።ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ናይ መጠቆሚ(መሕተቲ) ግዜ ብግዚኡ ነሓሰ 28 ክኽፈት እዩ፣ኮይኑ ግን ክተምልክቱ እንተለኹም ናይ ፈተና መዓልቲ ክትመርፁ ኣይትሕተቱን።ኣብያተ ትምህርቲ መዓዝን ብኸመይን መሊሰን ከምዝኽፈታ ምግማት ስለዘይንኽእል፣ኣብዚ ግዜ ናይ ፈተና መዓልቲ ምውሳን ኣይከኣልናን።

  ንዝለዓለ ትምህርቲ እንተመልኪትኩም ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ምስተፈቐደ ናይ ፈተና ናይ ግዜ ሰሌዳ ብኢሜል ክለኣኸልኩም እዩ።ኣብ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕል ጣብያታት ቀዳም ምፍታን፣ወይም ናይ ሓንፈፅ(ዝተወሰነ ብኣካል፣ዝተወሰነ ብርሕቐት)ናይ ትምህርቲ ሞዴል ምስተፈቐደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምፍታን ዝብሉ ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ሞዴላት እናደለይና ኢና።እንተነኣሰ ክሳብ ጥሪ 2021ዝኾነ መማረፂ ኣይጅምርን።

  ኣብ ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ ኮሎም ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ሕድሕድ ተምሃራይ ኣካዴሚያዊ፣ማሕበራዊ፣ስምዒታዊን ስነምግባራዊን ድልየታት ንምምላእ ዝተሓንፀፀ ፅሬት ዘለዎ ትምህርቲ ንምሃብ ድልዋት እዮም።

   

  ውላደይ ንናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ግልጋሎት ምዘና ምጥቋም(ምሕታት)ይግበአኒ ዶ?

  ናይ ዝለዓለ ትምህርት ዲፓርትመንት ናይ ሕድሕድ ተምሃራይ ፍሉይ ክእለትን ተውህቦን ንምምዕባል ቁርፀኛ እዩ። ውላድኩም ካብ መሓዙቱ ብላዕሊ ናይ ምምሃርን ናይ ምምዝዛንን ፍሉይ ክእለት ወይ ተውህቦ ዝርእይ እንተኾይኑ፣ውላድኩም ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ወይ ፍሉይ ተውህቦ ናይ ዘለዎም ተምሃሮ ግልጋሎት ንምርካብ ንግምገማ ንኽተመልክቱ ንመክር።

  ንኣብነት፣ውላድኩም ፤ኣብዞም ዝስዕቡ ዓውዲታት ፍሉይ ክእለታት ከርእዩ ይኽእሉ:

  ኣመራርሓ፣ምህዞ፣ምልዕዓልን ምምሃርን

  ካብ መሓዙቶም ብላዕሉ ክርእይዎም ዝኽእሉ ክእለታት:

  • ኣመራርሓ
   • ዓርሰ እምነት ዘለዎ ፣ኩነታት ምድርጃውን ምውቓርን ዝኽእል ጠንካራ ተኣታታዊ ክኾን ይኽእል እዩ።
  • ምህዞ
   • ብዝለዓለ ሓሳባዊን ናይ ምህዞ ሓሳባትን/ወይ መፍትሒታት ናይ ምምፃእ ክእለት ከርእይ ይኽእል እዩ።
  • ምልዕዓል
   • ኣብ ፈለማ መሐጎሳይን /ወይ አብቲ ርእሲ ድልየት እንትህልዎ እሞ ናይ ነዊሕ እዋን ፕሮጀክት ንምሰርሕ እንተተስማሚዑ ኣብዚ ስራሕ ንምቕፃል ናይ ደገ መለዓዓላይ ብዙሕ ዘይደሊ ክኾን ይኽእል እዩ።
  • ምምሃር
   • ብዛዕባ ሓደ ዝተወሰነ ርእሰ ጉዳይ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ክህልዎ ይኽእልን/ወይ ብዙሕ ግዜ ትኩርን መስተውዐላይን ምልከታታት ከካይድ ይኽእል እዩ ።

  ትምህርታዊ(Academic)

  ካብ መሓዙቶን ብላዕሉ ክርእይዎም ዝኽእሉ ክእለታት:

  • ሒሳብ
  • ንባብ
  • ፅሑፍ
  • ሳይንስ

  ዘይተገለፁ

  ውላድኩም ኣብዚ ዘይተዘርዘሩን ብቐሊሉ ክግለፁ ዘይኽእሉን ፍሉይ ክእለታት እናርአየ ክኸውን ይኽእል እዩ።

  ናይ ውላድኩም ክእለታት ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ወይ ካብ ክፍሊ ወፃኢ ክረአይ ይኽእል እዩ።. ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ኩሎም ክእለታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ተግባራትን ክረአዩ ይኽእሉ እዮም።ንኣብነት:

  • ኣብ ናይ ዕለታዊ ስራሕቲ
  • ኣብ ምዘናታት
  • ኣብ ፕሮጀክት ኣብ ምስታፍ
  • ኣብ ትርፊ ጊዜ
  • ኣብ ገዛ ውሽጢ
  • ድሕሪ/ቅድሚ ናይ ቤት ትምህርቲ ስራሕቲ
  • ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ማእኸላት

  ብዙሕ ቋንቋታት ንዝዛረቡ ተምሃሮ፣እዞም ክእለታት እዚኦም ኣብ ዝኾነ ቋንቋ ክረእዩ ይኽእሉ እዮም።.

  ካብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ዝተውፃፅኡ ናይ መረፅቲ ኮሚቴ ወይ MSC, (WAC 392-170-070) ናይ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ተምሃሮ ወይ ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ግልጋሎት ንምርካብ ብቑዓት ምዃኖም ንምውሳን ዘለዉ ኩሎም መርትዖታት ይምርምሩ።ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ዲፓርትመንት ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ዝምልከት ናይ ስቴት ሕጊን ከባቢያዊ መለክዒን ዘማለአ ናይ መፍለዪ ትልሚ ንምድላው ምስ ናይ ስቴት በዓል ስልጣናትን ሃገራዊ ተማራመርትን ብሓባር እናሰርሐ እዩ።ቤተሰብ ኣብ ሕዳር ወርሒ እዋናዊ ሓበሬታ ክበፅሖም እዩ።

  ተምሃሮ ኣብ ሓደ ሓደ ዓውዲታት ፍሉይ ክእለታት እንተርእዩ ኣብ ካልኦት ዓውዲታት ድማ ድኽመት ምርኣይ ዝተለመደ ምዃኑ ልቢ ይበሉ።ውላድኩም ፍሉይ ክእለታት እናርአየ እንተኾይኑ፣ናይ ውላድኩም ፍሉይ ክእለታትን ተውህቦን ዕብየት ንምሕጋዝ ንኽንኽእል፣ውላድኩም ንዝለዓለ ትምህርቲ ወይ ንፍሉይ ውህብቶ ዘለዎም ተምሃሮ ግምገማ የመልክቱ።

   

  ናይ ወላዲ/መዕበዪ ፍቓድ መውሃቢ ቅጥዒ(ናይ ግድን ክምላእ ኣለዎ)

  ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ(አድቫንስድ ለርኒንግ) ናይ መጠቆሚ(መሕተቲ) ግዜ ካብ ነሓሰ28-ታሕሳስ 7፣2020

  Parent Referral Form

   

  ዝኾኑ ሕቶታት እንትህልወኩም ቤት ፅሕፈትና በዚ ዝስዕብ ኣዘራርቡ: advlearn@seattleschools.org ወይ 206-252-0130

  To refer in English, please go to The Source