Skip To ContentSkip To Content

  Pagsangguni sa Pagtantiya sa Abanteng Pag-aaral

  Panahon ng Pagsangguni sa Abanteng Pag-aaral Ika-28 ng Agosto – Ika-7 ng Disyembre, 2020

  Mahalaga: Tag-lagas/Tag-lamig Sesyon ng Pagsusulit 2020-2021 para malaman ang karapat-dapat para sa taon ng pasok 2021-22

  Ang lahat ng paaralan sa loob ng Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle ay nangangako na magbibigay ng mahusay na pagtuturo na dinisenyo na makamit ang pang-akademiko, panlipunan, emosyonal at pag-uugaling pangangailangan ng bawat isang mag-aaral.

  Salamat sa inyong interes sa Abanteng Pag-aaral. Dahil sa COVID-19, ang aming proseso ay nagbago. Ang panahon ng pagsangguni ay magbubukas ng nasa oras sa ika-28 ng Agosto, ngunit kung kayo ay sumangguni hindi ka na makakapili ng petsa ng pagsusulit. Sa dahilan na hindi namin mahuhulaan kung kailan magbubukas ang mga paaralan, o sa anumang kapasidad na sila ay mabubukas na muli, hindi kami makakapagtakda ng mga petsa ng pagsusulit sa oras na ito.

  Kapag sumangguni ka, makikipag-ugnay sa iyo sa pamamagitan ng email tungkol sa pag-iiskedyul ng pagsusulit kapag ang pagbabalik sa gusali ay pinayagan. Tinitingnan namin ang ilang modelo, kabilang ang pagsusulit ng Sabado sa dalawa o mahigit pang lugar, o pagsusulit sa loob ng paaralan kung ang isang hybrid na modelo ay pinapayagan. Alinman sa pagpipilian ay magsisimula sa Enero 2021.

  Lahat ng paaralan sa loob ng Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle ay nangangako na magbibigay ng de-kalidad na pagtuturo na dinisenyo na makamit ang pang-akademiko, panlipunan, emosyonal, at pag-uugali na pangangailangan ng bawat mag-aaral.

   

  Dapat ko bang isangguni ang aking anak para sa pagtatasa para sa mga serbisyo ng Abanteng Pag-aaral o Magaling ang Nagagawa?

  Ang Kagawaran ng Abanteng Pag-aaral ay nangangako na paunlarin ang mga natatanging talento at kakayahan ng bawat mag-aaral. Isaalang-alang na isangguni ang iyong anak para sa pagsusuri para sa mga serbisyo ng Abanteng Pag-aaral o Magaling ang Nagagawa (Highly Capable) kung siya ay nagpapakita ng pambihirang kakayahan o potensyal na mag-aral at mangatwiran lampas sa kanyang kasing edad na kasama.

  Pag halimbawa, ang iyong anak ay nagpapakita ng mga kakayahan sa sumusunod na mga paksa:

  Pamumuno, Pagkamalikhain, Pagganyak, at Pag-aaral

  Mga kakayahan na lampas sa kasing edad na kasama sa:

  • Pamumuno
   • Siya ay maaaring magaling na tagapagsalita na may sariling tiwala at maaaring bumuo at magdala ng istraktura sa mga pangyayari.
  • Pagkamalikhain
   • Siya ay lubhang mapanlikha at nagpapakita ng kakayahan na makagawa ng mga malikhaing ideya at/o mga kalutasan.
  • Pagganyak
   • Siya ay nagpapakita ng maliit na pangangailangan para sa panlabas na pagganyak para maipagpatuloy ang gawain na sa una ay kapanapanabik at/o may pananagutan sa pangmatagalang proyekto kapag interesado sa isang paksa
  • Pag-aaral
   • Siya ay may malawak na imbakan ng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa at/o maaaring kalimitan makagawa ng mga masigasig at may pananaw na obserbasyon

  Akademiko

  Mga kakayahan na lampas sa kasing edad na kasama sa:

  • Matematika
  • Pagbasa
  • Pagsulat
  • Agham

  Hindi matukoy

  Ang iyong mag-aaral ay maaari rin na nagpapakita ng mga pambihirang kakayahan na hindi nakalista at hindi madaling matukoy.

  Ang mga kakayahan ng bata ay maaaring maipakita sa loob o labas ng klase.. Lahat ng mga kakayahan na nakalista sa itaas ay maaaring makita sa ibat ibang lugar at gawain, tulad ng:

  • Pang araw-araw na gawain
  • Sa mga pagtatasa
  • Kapag nakikibahagi sa isang proyekto
  • Kapag nakikibahagi sa isang libangan
  • Sa bahay
  • Mga gawain bago/pagkatapos ng pasok
  • Sa isang sentro ng pamayanan

  Para sa mga mag-aaral na nagsasalita ng maraming wika, ang mga kakayahan na ito ay maaaring maipakita sa anumang wika..

  Ang Komite ng Maramihang disiplina ng Pagpipili, o MSC, (WAC 392-170-070) ay magsusuri ng lahat ng magagamit na piraso ng katibayan para malaman ang pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyo ng Magaling ang Nagagawa at Abanteng Pag-aaral. Ang Kagawaran ng Abanteng Pag-aaral ay nakikipagtulungan sa mga opisyal ng estado at mga pambansang mananaliksik para makagawa ng plano sa pagkakakilanlan na tumutugon sa mga kinakailangan ng batas ng estado at lokal na kinakailangan para sa pagsusuri dahil sa Covid-19. Ang mga pamilya ay pasasabihan hanggang sa Nobyembre para sa mga pagbabago.

  Mangyaring tandaan, na karaniwan para sa mag-aaral na magpakita ng mga pambihirang kakayahan sa ilang paksa at nagpapakita ng malaking kahinaan sa iba. Kung ang iyong anak ay nagpapakita ng mga pambihirang kakayahan, mangyaring isaalang-alang na isangguni siya para sa pagtatasa para sa mga serbisyo ng Abanteng Pag-aaral o Magaling ang Nagagawa ng masuportahan namin ang pag-unlad ng mga natatanging talento at kakayahan ng inyong anak.

   

  Magulang/Tagapag-alaga Pormularyo ng Pahintulot (Kinakailangan)

  Panahon ng Pagsangguni sa Abanteng Pag-aaral Ika-28 ng Agosto – Ika-7 ng Disyembre, 2020

  Parent Referral Form

   

  Kung kayo ay may anumang katanungan, makipag-ugnay sa aming tanggapan sa:advlearn@seattleschools.org o 206-252-0130

  To refer in English, please go to The Source