Skip To ContentSkip To Content
  Celebrating LGBTQ+ Pride Month
  Posted on 06/01/2021
  Superintendent Jones and three School Board members stand together with rainbow flags

  June 1 marks the beginning of LGBTQ+ Pride Month. Today and every day we celebrate our LGBTQ+ staff, students, and families that make up and contribute to the SPS family.

  I am committed to creating affirming and safe learning and work environments. Spaces where everyone who identifies as LGBTQ+ and gender non-conforming knows they are cared for, valued, and supported.

  As we raised the LGBTQ+ Pride flag on the morning of June 1 at the John Stanford Center for Educational Excellence (JSCEE), we are publicly recognizing the struggles of the past and present, the victories that have been won, and the work that is yet to be done — the work we are committed to doing.

  As superintendent, I am committed to making sure our LGBTQ+ students, staff, and families can show up authentically, as their full selves — every day — and thrive in Seattle Public Schools.

  Happy Pride Month!

  In Partnership,
  Superintendent Brent Jones

   

  SCHOOL BEAT: LGBTQ+ Pride Month Ceremony from Seattle Public Schools (SPSTV) Vimeo.

   


   

  Amharic

  ውድ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች፣

  ሰኔ 1 የLGBTQ + የኩራት ወር የመጀመሪያ ቀን ነው።ዛሬ እና በየቀኑ የ LGBTQ+ ሰራተኞቻችን፣ተማሪዎቻችን እና ቤተሰቦቻችን እና ለሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች የሚያበረክቱት አስተዋፅኦ እናከብራለን፡፡

  ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተረጋገጠ የትምህርት እና የሥራ አካባቢዎችን ለመፍጠር ቁርጠኛ ነኝ፡፡እንደ የLGBTQ+ እና የ gender non-conforming ያሉ ሰዎች ያሏቸው ቦታዎች እያንዳንዳቸው እንክብካቤ እንደሚደረግላቸው፣ድምፃቸው እንደሚሰማ እና እገዛ እንደሚያገኙ ማወቅ ኣለባቸው።

  ዛሬ ጠዋት በጆን እስታንፎርድ የትምህርት ልቀት ማዕከል (JSCEE) የኩራት እና የትራንስጀንደር ሰንደቅ ዓላማን ስንሰቅን ያለፈውን እና የአሁኑን ተጋድሎ፣ያሸነፉትን ድሎች እና ገና ያልተከናወኑ ስራዎች -ለመስራት ቃል የገባነውን ሥራ በአደባባይ እውቅና እየሰጠን ነው።

  እኔ እንደ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዋና ሃላፊ፣የ LGBTQ+ ተማሪዎቻችን፣ሰራተኞቻችን እና ቤተሰቦቻችን ሙሉ ማንነታቸው - በየቀኑ -እና በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የበለፀጉ ሆነው በእውነት መታየት መቻላቸውን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ነኝ።

  መልካም የኩራት ወር!

  ከሰላምታ ጋር፣

  ዋና ሃላፊ Brent Jones


   

  Chinese

  亲爱的西雅图校区家庭,

  6月1日标志着LGBTQ+骄傲月的开始。今天和每一天,我们都在庆祝我们的LGBTQ+员工、学生和家庭,他们组成了西雅图校区大家庭并为之做出贡献。

  我致力于创造受到肯定和安全的学习和工作环境。每位自我认同为LGBTQ+和性别不符合的人士都知道自己有受到关心、重视和支持的空间。

  当我们今天早上在John Stanford卓越教育中心( JSCEE )举起骄傲和跨性别的旗帜时,我们公开承认了过去和现在的斗争、已经取得了的胜利以及尚未完成的工作-我们承诺会做的工作。

  作为校区总监,我致力于确保我们的LGBTQ+学生、教职员工和家庭能够真实地表现出自我-每一天-并在西雅图公立学校茁壮成长。

  骄傲月快乐!

  你的合作伙伴,

  校区总监 Brent Jones


   

  Somali

  Qoysaska Qaaliga ah ee SPS,

  1-da Jun waxay bilow u tahay bilowga LGBTQ + Bisha soo bandhiga dabaaldega . Maanta iyo maalin kasta waxaan u dabaaldegnaa shaqaalaheena LGBTQ +, ardayda, iyo qoysaska ka kooban waxna ku dareynaa qoyska SPS.

  Waxaa iga go'an inaan abuuro xaqiijin iyo badbaado barasho iyo jawi shaqo. Meelaha ay ku yaalliin qof kasta oo u aqoonsada inuu yahay LGBTQ + iyo jinsiga aan waafaqsanayn wuxuu ogyahay in la xanaaneeyo, la qiimeeyo, lana taageero.

  Markaan kor u taagno calamada Kibirka iyo Transgender-ka subaxnimadan Xarunta John Stanford ee Heerka Sare ee Waxbarashada (JSCEE), waxaan si cad u aqoonsaneynaa halgannadii hore iyo kuwa hadda, guulaha la soo hooyay, iyo shaqada aan weli la qaban - shaqada naga go'an inaan qabanno.

  Hadii aan ahay Hogaamiyaha , waxaa iga go'an inaan hubiyo in ardaydeena LGBTQ +, shaqaalaheena, iyo qoysaskuba ay si rasmi ah isu soo bandhigi karaan, maadaama naftooda oo buuxda - maalin kasta - kuna guuleystaan Dugsiyada Dadweynaha Seattle.

  Bisha dabaaldega Wanaagsan!

  Iskaashiga,

  Kormeeraha guud Brent Jones


   

  Spanish

  Estimadas Familias de SPS,

  El 1 de junio marca el comienzo del Mes del Orgullo LGBTQ +. Hoy y todos los días celebramos a nuestro personal, estudiantes y familias LGBTQ + que conforman y contribuyen a la familia SPS.

  Estoy comprometido con la creación de entornos laborales y de aprendizaje seguros y afirmativos. Espacios donde todos los que se identifican como LGBTQ + y no conformes con su género saben que son cuidados, valorados y apoyados.

  Al izar las banderas del Orgullo y las Personas Trans esta mañana en el Centro John Stanford para la Excelencia Educativa (JSCEE), estamos reconociendo públicamente las luchas del pasado y el presente, las victorias que se han ganado y el trabajo que aún queda por hacer - el trabajo que estamos comprometidos a hacer.

  Como superintendente, estoy comprometido a asegurarme de que nuestros estudiantes, personal y familias LGBTQ + puedan presentarse auténticamente, como si fueran todos los días, y prosperar en las Escuelas Públicas de Seattle.

  ¡Feliz mes del Orgullo!

  En Asociación,

  Superintendente Brent Jones


   

  Vietnamese

  Các gia đình SPS thân mến,

  Ngày 1, tháng 6 đánh dấu sự khởi đầu của Tháng Tự Hào LGBTQ+ Pride Month. Hôm nay và mỗi ngày, chúng tôi tán dương nhân viên, học sinh và gia đình LGBTQ+ của chúng tôi tạo nên và đóng góp cho gia đình SPS.

  Tôi cam kết xác định tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn. Không gian nơi mọi người xác định là LGBTQ+ và giới tính không tương ứng đều biết họ được quan tâm, coi trọng và hỗ trợ.

  Khi chúng tôi kéo cờ Pride và Transgender sáng nay tại Trung tâm John Stanford Center for Educational Excellence (JSCEE), chúng tôi công khai nhận ra những cuộc đấu tranh trong quá khứ và hiện tại, những chiến thắng đã giành được và công việc vẫn chưa được thực hiện - công việc mà chúng tôi cam kết thực hiện.

  Với tư cách là tổng giám đốc, tôi cam kết đảm bảo học sinh, nhân viên và gia đình LGBTQ+ của chúng tôi có thể xuất hiện một cách xác thực, như chính bản thân của họ – hàng ngày - và phát triển mạnh trong các Trường Công Lập Seattle.

  Happy Pride Month-Chúc Mừng Tháng Tự Hào!

  Cùng cộng tác,

  Superintendent Brent Jones