Skip To ContentSkip To Content
  Fall 2020 Bus Routes and Schedules for Student Meals
  Posted on 09/08/2020
  Three staff in masks give a lunch to a parent and two children.

  Bus Routes and Schedules for Student Meals

  Meals for Seattle Public Schools students are available for pick up at school sites and on bus routes. To meet community need, we are expanding our school site locations and some bus routes will change. You can find school site locations, bus route maps and schedules on our student meal webpage. Beginning Sept. 4, meal sites are open Monday-Friday, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Families with more than one student can pick up multiple meals in one visit. Also, students may pick up more than one meal if it's more convenient for them than visiting a route stop or site daily.

  Amharic: የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ተማሪዎች ከምግብ ማሰራጫ ትምርህርት ቤቶች እና ከአውቶቡስ ፌርማታዎች ሊወስዱት የሚችሉ ምግብ አላቸው። የማኅበረሰብ ፍላጎትን ለማሟላት የምግብ ማሰራጫ ትምህርት ቤቶች እያሰፋን ነው እና አንዳንድ የአውቶቡስ ፌርማታዎች ይቀየራሉ። የምግብ ማሰራጫ ትምህርት ቤቶች፣የአውቶቡስ መስመር ካርታዎች እና የጊዜ ሰሌዳዎች በየተማሪ ምግብ ድረ ገጻችን ( student meal webpage)ላይ ማግኘት ይችላሉ ፡፡ የምግብ ማሰራጫ ጣብያዎች ከመስከረም 4 ጀምሮ፣ ከሰኞ- ከዓርብ፣ከ 11:15 a.m.–1:15 p.m ክፍት ይሆናሉ።

  ከአንድ በላይ ተማሪ ያላቸው ቤተሰቦች በአንድ ጊዜ ብዙ ምግቦችን መውሰድ ይችላሉ፡፡በተጨማሪም በየቀኑ ወደ ጣብያው ወይ ወደ የኣውቶቡስ ፌርማታ ከመሄድ ምግባቸውን በአንዴ ለመውሰድ የሚፈልጉ ተማሪዎች ከአንድ በላይ ምግብ ሊወስዱ ይችላሉ።

  Chinese: 西雅图公立学校学生的膳食可在学校大楼和校巴路线上派发。为了满足社区的需求,我们正在增加学校派发的地点,某些校巴路线亦将会有所改变。你可以在我们的学生膳食网页 上找到学校派发地点,校巴路线图和时间表。从9月4日开始,膳食派发地点将从星期一至星期五上午11:15 –下午1:15开放。

  有一名学生以上的家庭可以一次提取多份餐食。另外,学生可以提取多份餐食, 如果这样是比每天前往校巴路线停靠点或学校站点更方便。

  Somali: Cuntada loogu talagalay ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa diyaar u ah cuntada oo ay ka soo qaadan karaan dhinaca dugsiga iyo dariiqada basaska marayaan . Si loo haqabtiro baahida bulshada waxaan sii balaarinaynaa goobaha iyo dariiqooyinka qaar isla markaana la badalayo dariiqooyinka baska Waxaad heli kartaa khariidada marinka iyo jadwalka bogayaga student meal webpage. Laga bilaabo Sept. 4, qeybta cuntada waxay furantahay Isniint -Jimcaha, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Qoysaska leh in kabadan hal arday waxay ka qaadan karaan cuntada in ka badan hal booqo dariiqa cuntada soo mareyso, sido kalle , ardayga wuxuu soo qadan karaa wax kabadan hal cunto halkii ay booqan lahaayeen marinka wadada ama goobta maalin walba.

  Spanish: Las comidas para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Seattle están disponibles para recogerse en las escuelas y en las rutas de los autobuses. Para satisfacer las necesidades de la comunidad, estamos ampliando las ubicaciones de nuestras escuelas y algunas rutas de autobús cambiarán. Puede encontrar ubicaciones de sitios escolares, mapas de rutas de autobuses y horarios en nuestra página web student meal. A partir del 4 de septiembre, los sitios de comidas estarán abiertos de lunes a viernes, de 11:15 a.m. a 1:15 p.m.

  Las familias con más de un estudiante pueden recoger varias comidas en una sola visita. Además, los estudiantes pueden recoger más de una comida si es más conveniente para ellos que visitar una parada de ruta o un sitio todos los días.

  Vietnamese: Các bữa ăn cho học sinh của Trường Công Lập Seattle có sẵn để nhận tại các địa điểm trường học và qua các tuyến xe buýt. Để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, chúng tôi đang khuếch trương các địa điểm trường học và một số tuyến xe buýt sẽ thay đổi. Qúy vị có thể tìm thấy địa điểm trường học, bản đồ tuyến xe buýt và lịch trình trên trang web bữa ăn cho học sinh của chúng tôi. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, các địa điểm giao bữa ăn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Các gia đình có nhiều học sinh có thể nhận nhiều bữa ăn trong một lần đi. Ngoài ra, học sinh có thể chọn nhiều hơn một bữa ăn nếu điều đó thuận tiện cho các em hơn là đến điểm xe buýt dừng hoặc địa điểm trường học hàng ngày.

   

  Student Meals by Bus

  When: Monday - Friday, times vary by bus route and stop

  What: Pick up meals

  Who: Available for all students, parents and guardians

  The district provides student meals by bus Monday through Friday throughout Seattle. Please refer to our bus route maps and schedule online to determine the timing of the route or the school closest to your family.

  While some bus routes ended on Friday, August 21, the following eight (8) bus routes continue for weekday meal services:

  SPS School Sites

  When: Open Monday-Friday, 11:15 a.m. – 1:15 p.m.

  What: Pick up sack breakfasts and lunches prepared by our central kitchen; Because of social distancing health guidance, families and students may not stay at school to eat.

  Who: Available for all students, parents and guardians

  Seattle Schools Map of Sites Distributing Food for Studentspdf iconimage of the map

   

  How to Pick Up Student Meals

  • School site locations and specific directions for each site are provided in the tabs below.
  • If you need ADA accessibility support, staff are available to provide access.
  • Students and families can not stay at the school to eat them because of social distancing guidance from state and local health agencies.
  • All students can pick up meals at these sites. Parents, and guardians may pick up meals for students. Students do not need to be in attendance.
  • If an adult is delivering to non-family members in the community and needs more than 10 meals, they should have an agency badge, be Seattle Public Schools staff, or provide evidence that they are vouched for by Seattle Public Schools staff.

  Meal sites open September 4, 2020

  1. Adams Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  2. Arbor Heights Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  3. Beacon Hill Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  4. Catherine Blaine K-8 School
  5. Louisa Boren STEM K-8 School new (location opens Friday, September 4)
  6. Broadview-Thomson K-8 School
  7. Bryant Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  8. Cedar Park Elementary School
  9. Concord International Elementary School
  10. B.F. Day Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  11. Denny Middle School and Chief Sealth International High School
  12. Eagle Staff Middle School
  13. Eckstein Middle School
  14. Franklin High School
  15. Bailey Gatzert Elementary School
  16. Graham Hill Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  17. Nathan Hale High School
  18. Hawthorne Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  19. Hay Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  20. Highland Park Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  21. Aki Kurose Middle School
  22. Lowell Elementary School
  23. Madison Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  24. Madrona Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  25. Maple Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  26. Thurgood Marshall Elementary School
  27. Mercer Middle School
  28. North Beach Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  29. Northgate Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  30. Olympic Hills Elementary School
  31. Olympic View Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  32. Rainier Beach High School
  33. Rainier View Elementary School
  34. Rising Star Elementary School
  35. Roxhill Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  36. Sand Point Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  37. Seattle World School
  38. TOPS K-8 School new (location opens Friday, September 4)
  39. Viewlands Elementary School new (location opens Friday, September 4)
  40. Whittier Elementary School new (location opens Friday, September 4)

  School sites that end meal service after September 3

  1. Ballard High School
  2. Dunlap Elementary
  3. Emerson Elementary
  4. McClure Middle School
  5. Meany Middle School
  6. West Seattle Elementary
  7. West Seattle High