Skip To ContentSkip To Content

  Key Seattle Public Schools Resources

  Somali

  Adeegyadda Turjibaanka iyo Fasiridda

  • Adeegyadda Turjibaanka iyo Fasiridda
  • Dhammaan waalidiinta iyo masuuliyiinta ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay xaq u leeyihiin in ay helaan warbixin ku saabsan waxbarashada caruurtooda oo ku qoran luuqad ay fahmi karaan.
  • Shaqaale loo qoondeeyay oo ku hadla labo luqood ayaa bixin doona turjumida iyo fasiraada sagaalkeena luqdood ee ugu sareeya. Luqadaha kale (oo ay ku jiraan Luqadda Astaamaha ee Mareykanka) ayaa lagu heli karaa codsi. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada turjumida iyo fasiraada waxay laga heli karaa webpage-keena.

  Xarunta Ogolaanshaha iyo Adeegyada Diiwaangelinta

  • Ka baro sida loo diiwaan geliyo ardayga cusub iyo macluumaad ku saabsan diiwaan gelinta furan ee doorashada dugsiga (codsashadda dugsi kale) webside-keena Diiwaangelinta.

  Waxbarashada Sare

  Imaanshaha

  Ka hortagga cagajuglaynta iyo dhibaataynta

  Jadwalka

  Bixiyeyaasha Daryeelka caruurta

  Diyaargarowga Kuliyadda iyo Shaqada

  Doorashada Isgaarsiinta

  Foomamka iyo Ogeysiisyada Rasmiga ah

  Caafimaadka iyo fayoqabka

  Hoy la'aanta

  Qadada iyo Cuntada Iskuulka

  Dhexdhexaadiye

  Kheyraadka Akademiga Onlineka

  Dugsiga barbaarinta iyo Waxbarashada Hore

  Schoology

  • Schoology waa aalad ay macalimiinta u isticmaali karaan in ay kula xariiraan waalidka, masuulka, iyo ardayda waxyaabaha ku saabsan koorsooyinka maalin-ka-maalin, sida taariikhaha iyo shaqooyinka dugsiga. Soo booqo Schoology

  The Source

  • Isticmaal Source si aad u aragto jadwalka ardayga, natiijada qiimeynta, imaanshaha, macluumaadka maktabada, iyo fasalada ardayda dugsiga sare. Soo booqo The Source

  Waxbarashada Qaaska ah

  Gaadiidka

  Ku fiirso Webside-ka SPS Luqadaada

  Waxaan kugu marti qaadayna inaad ku gooshto bogga internetka ee SPS luqaddaada si aad u hesho macluumaad ku saabsan waxbarashada ilmahaaga.

  Buttoonka Google Translate wuxuu bixiyaa turjumaad saxda ah ee macluumaadka bogga web kasta, oo u eg yahay sidan:

  Google translate feature icon

  Wixii macluumaad ama gargaar dheeraad ah, fadlan kala soo xiriir Adeegyada Turjibaanka & Fasiraadda: (206) 252-0070 ama languages@seattleschools.org